5 razred mikroskop

Je »a¾ké si predstavi» dne¹ný priemysel bez v¹adeprítomného pou¾ívania strojov, ktoré uµahèujú a zlep¹ujú µudskú prácu. V¹etky typy výrobných èinností vy¾adujú ¹pecializované technológie, ktoré sú nespoµahlivé a poèúvajú zlyhania. Aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu vady na v¹etky výrobné procesy, je u¾itoèné pou¾i» ochranné opatrenia, ako sú prasknuté disky, t. J. Prasknuté kotúèe.

Tieto malé elementy zohrávajú mimoriadne dôle¾itú úlohu v prípade nekontrolovaného nárastu tlaku v prípade zlyhania. Ich správne fungovanie umo¾òuje presmerova» nadmerný tlak na iné miesto, èo zabraòuje vá¾nemu po¹kodeniu systému. V závislosti od toho, èi dla¾dice fungujú v kvapalinách alebo v plynoch, zdieµajú tvar a typ pou¾itých technológií. Základným typom týchto bezpeènostných aspektov sú malé rezy, vïaka ktorým sa pretrhne, keï sa prekroèí urèitý poèet tlakov média, v ktorom sa nachádza. Technicky vyspelé dla¾dice sa vyrábajú pomocou laseru a mô¾u minimalizova» nedostatky v na¹ej ¹truktúre a umo¾òujú otvorenie hlavy. Dosky vykonávajú podobnú prácu ako poistné ventily, ale rozdiel medzi týmito dvoma typmi zabezpeèenia sa poèíta s posledným, ¾e prvé z nich vy¾adujú v¾dy, keï sa po výskyte poruchy nahradí. Ich µahký dizajn je v¹ak lacnej¹í ne¾ ventily. Bezpeènostná doska sa mô¾e pou¾íva» súèasne s ventilom. V tomto prípade obidve prvky vzájomne roz¹irujú svoju úlohu. Úlohou dla¾dice je chráni» ventil pred zneèistením a koróziou a ventil chráni v prípade poruchy. Výhodou tohto výstupu je spôsob pou¾itia ventilu s mierne hor¹ími technologickými a materiálovými parametrami, pre ktoré dbáme menej ako v prípade úspechu nákupu ventilu pre vlastnú prácu. Výber optimálneho rie¹enia by mal v¾dy závisie» od konkrétneho stroja.