Bez pokladnice

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu je podµa zákona o DPH ka¾dý podnikateµ, ktorý vytvára slu¾by alebo uskutoèòuje transakcie pre finanèné osoby a poµnohospodárov, ktorí sa usadzujú na základe pau¹álnej sumy. Daòoví poplatníci mô¾u navy¹e vyu¾íva» výhody urèitých daòových privilégií do krajiny v roku 2016 bez toho, aby museli kupova» registraèné pokladnice.

Ak neexistuje povinnos» ma» registraènú pokladnicu.Nápoj z predpisov, ktoré prinútia krajinu roku 2016, je ustanovenie, ktoré informuje, ¾e podnikateµ, ktorého roèný obrat v predchádzajúcom úètovnom roku nepresahuje 20 000 PLN netto nie je povinný registrova» predaj vydávaním daòových dokladov. V prípade spoloèností, ktoré zaèali svoju èinnos» poèas úètovného roka, by sa mal limit 20 tisíc zlotých previes» v pomere k prvému mesiacu spotreby energie v mo¾nostiach roka.

Pokladòa - kedy zaèa» registráciu predaja.V rokoch 2015-2016 sa v programe podnikov objavilo viac podnikateµov, ktorí musia robi» príjmy, vrátane autoservisy, ¹pecialisti a zubní lekári, kaderníci a salóny krásy, právnici alebo cateringové spoloènosti, ktoré nespåòajú na¹e slu¾by v lietadlách. S výnimkou gastronomických slu¾ieb, zvy¹ní podnikatelia majú povinnos» vyrovna» predaj prostredníctvom registraèných pokladníc s okam¾itou úèinnos»ou, zatiaµ èo spoloènosti, ktoré hovoria limit 20 000 PLN obratu, mô¾u získa» peòa¾ný fond 2 mesiace po splnení tohto limitu. Tento cieµ sa v roku 2016 vz»ahuje aj na podnikateµov, ktorí predávajú cestovné lístky na osobnú dopravu s ponukou zaplati» ich v pôvodnom spôsobe ako hotovos» a podnikatelia, ktorí by sa vrátili na základe faktúr za slu¾by poskytnuté fyzickým osobám, najviac 50 EUR. faktúry a¾ pre 20 príjemcov.

Bez ohµadu na vý¹ku obratu vytvoril zákonodarca a katalóg výrobkov, ktorých predaj musí by» absolútne zdokumentovaný potvrdením z pokladnice. Tieto výrobky zahàòajú: predaj skvapalneného ropného plynu, stránky pre motory a iba motory, prívesy a návesy, fotografické prístroje, výrobky z drahých kovov, parfumy, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.