C eda zona grecko

Ministerstvo financií prijíma rôzne metódy na zní¾enie ¹edej zóny a presadzovanie splatných platieb. Samotná sociálna kampaò samotná podporuje po¾iadavku na príjem potvrdenia po kúpe tovaru alebo slu¾ieb. Je »a¾ké poveda», akú aktivitu bola táto kampaò: Poliaci pova¾ujú skôr za celé daòové obdobie za svojho súpera ne¾ za spojenca, tak¾e sú ochotní skôr rozdáva» svoj príjem, ne¾ ho po¾adova». Nepoznávame zvyk odlo¾i» v¹etky dokumenty, aby sme sa k nim mohli vráti» v urèitom okamihu, èo mô¾eme pozorova» aj medzi ¹kandinávskymi.

Fiskálna faktúra znamená iný, zbytoèný kus papiera, ktorý sa preplní na¹imi vreckami. Preèo potrebujem uklada» potvrdenia, keï sú vytlaèené na takomto dokumente as takým atramentom, ¾e po dvoch tý¾dòoch nemô¾ete vidie» to, èo sa na nich pôvodne hovorilo?Mô¾ete pou¾i» pochybnosti o efektívnosti tohto typu akcie, ministerstvo pri¹lo s my¹lienkou, ¾e teraz v podstate Poliakov vystrelil veµmi, to je lotéria lístok. Po uskutoènení nákupov s minimálnou vý¹kou 10 PLN a stiahnutím potvrdenia z tlaèiarne novitus hd e sa v¹etci mô¾u zaregistrova» na webovej karte a získa» ¹tart v loterii automobilov. Ví»azom lotérie bola samozrejme verejná televízia.Myslím si, ¾e takéto èiny majú oveµa lep¹í zmysel, ako opakovanie nudy "vzia» úètovnú uzávierku, nenechaj ma ukradnú» od teba". Poliaci nemajú radi, ako sa uèia - je to pravdepodobne najdôle¾itej¹ou súèas»ou ná¹ho ¹týlu. Metóda páskovania na nás nepracuje oveµa viac - komunistické rady zistili, ¾e opozícia sa len rozptýlila pred represiami, ale konsolidovala a hodila koneèné ví»azstvo. Mrkva, ako ¹anca na získanie auta, mô¾e by» pou¾itá ïaleko od tyèe.Tak som sa cítil na svojej vlastnej ko¾i, preto¾e pri nakupovaní v obchode som dostal kartu, ktorá bude pou¾íva» body za zakúpený produkt. Predmety sa potom vymenili za materiálové ceny. Sna¾il som sa nakupova» v tom istom obchode dnes, aj keï som sa dostal k nej, musel som chodi» asi tri kilometre pe¹o. Potom som prestala, keï som si uvedomila, ¾e aby som dostal cennú cenu, musel by som nakupova» v tomto byte u¾ mnoho rokov. Príslib ceny skutoène funguje pre Poliakov.