Casio pokladoa

Nová pokladòa je nevyhnutná pre µudí, ktorí vykonávajú individuálne podnikateµské aktivity a ich príjem prevy¹uje hodnoty stanovené ministerstvom financií.

V priebehu dòa by sa mal vydáva» potvrdenie o akomkoµvek výrobku zakúpenom zákazníkom, ktorý potom spôsobí s»a¾nos» mu¾ovi a pre dámu, ktorá spôsobuje hospodársku èinnos», je základom pre odovzdanie daòového úradu.

Aby to bolo mo¾né, je potrebné vytlaèi» denné fi¹kálne denné správy a mesaèné fi¹kálne správy. Fiskálna správa (denná alebo mesaèná je dôkazom, ktorý je opeèiatkovaný prostredníctvom pokladnice, ktorá zahàòa také údaje ako obrat a veµkos» dane v danom èase (deò alebo celý mesiac, so stanovenými daòovými sadzbami a predajom rezignovali z dane. Úèelom takejto správy je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlaèi» výkazy pokladnice?

Ako sa to stalo, existujú dva spôsoby fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Keï¾e samotné mená uvádzajú hlásenia z registraènej pokladnice, sú uvedené denne a raz v máji za výsledok.

Zdá sa, ¾e denná fi¹kálna správa konèí na konci dòa, a¾ do konca, a teda do 24:00. Je mo¾né ju vytlaèi» neskôr, ale pred prvou transakciou nasledujúci deò. Av¹ak by malo by» s prítomnými, ¾e výpis po 24:00 bude ma» iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e sumu, za ktorú boli predávané úèinky tohto krátkeho dòa.

Daòový úrad tie¾ potrebuje mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia by» spracované od konca mája do polnoci pred prvou transakciou nasledujúci deò, ktorá predstavuje nový mesiac. Mesaèná správa je list, ktorý je umiestnený na sumu, ktorá obsahuje v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje súhrn úèinkov v krátkom mesiaci. Mesaèná správa sa vytvára iba raz za mesiac.

Ak je denný prehµad alebo mesaèné príprave po polnoci a pred prvým predajom a správa bude zobrazená v inej dobe neexistuje niè, èo by» nervózny, preto¾e nie je potrebné predlo¾i» vysvetlenie v súèasnej núdzi.