Centralny vysavae leroy merlin

Radi by sme by» èistí v interiéri a nie ka¾dý má rád samotné èistenie. Bez ohµadu na posledný, alebo pou¾ívame koberce alebo koberce v továrni, musíme od chvíle do okamihu vysypa» ná¹ byt. Je preto celkom hluèné, znamená to zdvíhanie vysávaèa. To je sprevádzané prachom.

Catch Me, Patch Me!

Zaujímavou alternatívou pre staré vysávaèe je metóda nazývaná centrálny vysávaè. Centrálne vysávanie zabraòuje vnikaniu prachu do prachu, je to dobré pre alergikov, nemusíte trpie» prostredím na pozadí vysávaèa. Vákuové miestnosti sú dlh¹ie nezávislé od prachu. Najlep¹ie je usporiada» taký dôle¾itý èistiaci organizmus poèas fázy výstavby alebo rekon¹trukcie domu, keï e¹te nie sú dokonèené steny. Najdôle¾itej¹ou èrtou centrálneho vysávaèa je centrálna èas», do ktorej sú pripojené tuhé potrubia smerované k údajom v stenách sacích zásuviek. Pri vysávaní sa predpokladá flexibilná hadica, ktorej koniec sa javí ako najrýchlej¹ia zásuvka. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytnej èasti - v suteréne, gará¾i alebo inej technickej miestnosti.V apartmánoch, kde podlaha vy¾aduje èasté zametanie, alebo v kuchyni alebo na chodbe, stojí za to premý¹µa» o in¹talácii automatického odpra¹ovaèa. Následne ide o drá¾ku s odsávaním na ¹trbine umiestnenú na podlahe, ktorá je ¹pecifická pre stavbu. Vysávaè, ktorý je ovládaný no¾ným tlaèidlom, ktorý spåòa medzeru, nasáva nevy¾iadaný odpad. Automatické lopatky mô¾u by» umiestnené v spodnej èasti skrine alebo priamo na ráme. Stojí za to, aby sa taký prach umiestnil tak v blízkosti krbu, aby sa mohol rýchlo zbavi» popola alebo drevených triesok.Centrálny vysávaè má mnoho výhod zadarmo. Bohu¾iaµ, nevýhoda je veµká cena a to isté, a preto sú v Poµsku stále vyberané centrálne vysávacie systémy na luxusné rie¹enia.