Chodenie a spauovanie kalorii

Oplodnenie in vitro je formou reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (Assisted Reproductive Technologies alebo asistovaná reprodukcia má niekoµko rôznych spôsobov lieèby, ktoré pracujú na bunkovej doske. Prispôsobuje sa konzumácii poèas obdobia, preto¾e iné lieèebné postupy zlyhali.

Výskumníci definujú IVF fertilizáciu in vitro (fertilizácia in vitro. Tak¾e je latinský èas. Výskum sa vyznaèuje dvomi typmi. In vivo sú to udalosti, ktoré konèí v laboratóriu, v µudskom tele. In vitro je to mimo imunitného organizmu ("na skle".Fertilizácia in vitro sa poèíta s oplodnením vajíèok mimo tela ¾eny. Na tomto konci pou¾íva hormóny, ktoré riadia proces ovulácie a potom vyberajú vajíèka a spájajú ich so spermiou (reprodukèné bunky mu¾a. Celý tento proces sa vykonáva v laboratórnych podmienkach. V èase, keï je oplodnená bunka vytvorená na rozdelenie, je embryo dodávané do ¾enského systému tak, aby mohlo dôjs» k jej zavedeniu (implantácii do maternice. Ak sa to podarí - vznikne tehotenstvo, ktoré je teraz veµmi prirodzené.V IVF-ET (klasickej ¹kole sa oplodnenie spontánne vyskytuje na ¹peciálnej panvici, na ktorej sa vyberajú vajíèka a spermie (50-100 tisíc. V priebehu 24 hodín sa navzájom zmie¹ajú a poskytujú niekoµko embryí. Na tento úèel sú zlo¾ené podmienky vhodné pre posledné, ktoré preva¾ujú vo vnútri µudského tela. Táto metóda je mimoriadne cenná a invazívna.Aké sú náznaky oplodnenia in vitro? Spoèiatku bola táto metóda venovaná dievèatám so zlými vajcovodmi. Tieto odporúèania sú veµa a majú aj mu¾ský faktor. Oplodnenie in vitro sa zvyèajne skladá zo ¹tyroch fáz. Existuje hormonálna stimulácia vajeèníkov (v mieste produkcie väè¹ej miery vajeèných buniek, zhroma¾ïovanie reprodukèných buniek mu¾ského a ¾enského pohlavia, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia zaèiatku do materského tela.