Daoova pokladnica pre taxi

Uzemnenie je najdôle¾itej¹ím prvkom celého elektrického systému. Ka¾dý si myslí, ¾e nie je ¾iadne napätie v uzemòovacích drôtoch a v nich by nemal by» elektrický prúd, aj keï je úplne iný .... V ka¾dom dome alebo v byte sú spustené stovky metrov uzemòovacích drôtov, nakoniec, za akým úèelom? Je to kvôli skutoènosti, ¾e byt je uzemnený, vytvára v òom premávku, keï s ním nie je niè? Ako dôle¾ité je uzemni» celú elektrickú in¹taláciu? Ak chcete pozna» reakciu na posledné problémy, preèítajte si tento èlánok pre individuálny koniec.

Èo znamená, ¾e elektrická in¹talácia je uzemnená? Dobrá odpoveï mô¾e by» zistená v jednej otázke, ale vysvetlíme, ako dobre máme. Koniec koncov, v ka¾dom dome, v ktorom sú zásuvky, sa okrem fázových a neutrálnych vodièov tie¾ prebúdzajú zemné drôty. Neovplyvòujú polohu jednotlivých zariadení akýmkoµvek spôsobom. Ide o ochranné potrubia, ktoré sú v¾dy namontované v ka¾dodennom rozvádzaèi a odtiaµ sú nasmerované na kovový prvok, ktorý je pripojený k zemi. Za akým úèelom je postavené uzemnenie? Ako sme u¾ uviedli, uzemnenie je ochranný kµúè, ktorý bol u¾ dlhé roky prispôsobený v súkromných zariadeniach. Ïal¹ím dôvodom, preèo je uzemnenie priradené, je pracovný stav, preto¾e vïaka tomu je ka¾dé jedlo, ktoré hµadá zariadenie, dobre funguje. Ak chcete tento model drôtov zakúpi», musíte dba» na to, aby mali nové znaèky. Extrémne jednoduché je ochranný vodiè PE, ktorý má ¾ltozelenú farbu a PEN, èo je neutrálny vodiè, ktorý navy¹e má ochrannú úlohu. Kábel je modrý. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú vlastnú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom. Zvyèajne takéto zástrèky majú znaèku (dva prekrývajúce sa ¹tvorce, èo znamená, ¾e by nemali by» uzemnené.