Depresia neplodnosti

Neplodnos» je v¾dy veµká dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Vykonávanie ich najvy¹¹ieho snu alebo tú¾by ma» deti je nemo¾né. Táto podmienka mô¾e negatívne ovplyvni» trasu v systéme. A napriek »a¾kostiam stojí za to pripomenú» boj o vysvetlenie tejto témy. Dôvody neplodnosti sú pravdepodobne dos» veµa, ale iba vhodná diagnóza poskytne odpoveï, èi man¾elka hµadajúca die»a je príle¾itos» prekona» tieto hry.

Diagnóza neplodnosti zaèína s anamnézou, ktorú doktor robí s párom hµadajúcim die»a. Je to dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka tak ¾ien, ako aj µudí. Poèas rozhovoru ¹pecialista kladie veµa otázok, vrátane intímnych. Lekár sa okrem iného pýta pre systém ¾ivota, chorôb a pou¾ívaných liekov. Aby ste sa pripravili na takýto rozhovor, stojí za to zisti», èi va¹i rodièia alebo starí rodièia mali podobné problémy a èi sa s»a¾ovali na ïal¹ie choroby, ako je cukrovka. Keï lekár zhroma¾dí v¹etky potrebné údaje, prekontroluje potrebné testy. Stojí za to zdôrazni», ¾e je najskôr diagnostikovaný èlovek, preto¾e je veµmi príjemné odstráni» neplodnos». Staèí urobi» posledný test spermy. Jeho výsledky mo¾no vidie» u¾ 24 hodín po teste. Prvým krokom na svadbe je urèi» úroveò hormónov, ktoré vykonávajú v procese reprodukcie. Táto otázka sa zvyèajne dosahuje ráno, preto¾e pacient chce by» pôstom. Jeho koniec zavádza lekár, ktorý rozhodne s párom. Táto podmienka sa súèasne vykonáva u mu¾ov, keï vy¹etrenie spermiami nepreukázalo ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je vytvorenie zobrazovacích testov u osoby. Ich prioritou je posúdenie správnosti reprodukèných orgánov. To je potom obzvlá¹» dôle¾ité v prípade, keï ¾ena èerpala z histórie operácie.

Èasto mnohí ¹pecialisti odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus pred navrhnutím inej metódy výskumu. Samotné monitorovanie mô¾e poveda» veµa o povahe problémov s neplodnos»ou.