Diagnosticky pristroj ford

Èo je to kolposkop?

Hammer of Thor

Colposcope je èoraz be¾nej¹í diagnostický prístroj pou¾ívaný pri gynekologických vy¹etreniach. Ide o ¹pecializovaný nástroj, ktorý vïaka kombinácii vynikajúcich optických tried s profesionálnym koaxiálny osvetlenia vám poskytuje dôkladné vy¹etrenie intímnych partií ¾ien tela vystavená útoku ohrozujúce ochorenia. S kolposkopom mô¾ete získa» zväè¹enie a¾ 400x obrazu.

Colposcope a jeho aplikácie

Kolposkopia pou¾íva pre kolposkopiu, testovaciu oblas» pozdå¾ krèka maternice kanála a vulvy a vagíny, a koneène detekcia zmien, èo by znamenalo, pre-foriem rakoviny krèka maternice. Je spomenuté, ¾e presnos» diagnózy vykonávanej kolposkopom je od 79 do 97% v závislosti od jeho tvaru.

Ako funguje kolposkopické vy¹etrenie?

Kolposkopia je bezbolestné vy¹etrenie, ktoré sa vykonáva, keï pacient stoja na gynekologickom stolíku. Na individuálnom zaèiatku vy¹etrenia lekár vytvorí pre pacienta ¹peciálny prízrak, ktorý uµahèuje vizualizáciu vaginálnej èasti krèka maternice. Po jej pripojení je do vagíny usporiadané spekulum s priehµadnými stenami, pomocou ktorého sa pri vhodnom zväè¹ení s intenzívnym osvetlením uva¾ujú vaginálne steny a povrch cervixu. Colposcope s pomocou fotoaparátu vám umo¾òuje zaznamena» ¹túdiu a sledova» ju na ¹peciálnej obrazovke a ulo¾i» a vyda» pre pacienta, ako aj za úèelom prípravy lekárskych záznamov a umiestnenia diagnózy.