Du evna choroba schizofrenie

Je stále lacnej¹ie skladova» potraviny vo vákuu. Preèo je vakuový obal potravín najbezpeènej¹ím spôsobom, ako ho udr¾a»?

Prínosy pre zdravieUmiestnenie jedla vo vákuovej skupine ich chráni pred prístupom nebezpeèných mikroorganizmov. Vákuový stroj sa vypú¹»a z nádoby, v ktorej sa uva¾uje s jedlom a vzduchom spolu s mikróbmi v òom. Vïaka tomu potraviny prepravované moderným spôsobom zostávajú èerstvé dlh¹ie. Je tie¾ potrebné spomenú», ¾e táto mo¾nos» balenia je dôle¾itá potravina pre hmyz nesúci baktérie a vírusy.

Hodnoty chutiVákuové nádoby mô¾u skladova» suché a mokré výrobky. Múka a cukor, vïaka tejto stratégii, nestvrdnú a nevy¾adujú neskor¹ie skríning. Vlhké výrobky nestrácajú svoju elasticitu a ¹»avnatos», èo najèastej¹ie urèuje ich chu». Výrobky s obsahom tuku a oleja sa poèas tradièného skladovania rýchlej¹ie zni¾ujú. Vïaka svojmu výkonu vo vákuovom prostredí nie je tuk, ktorý sa v nich dodáva, zahladený. Mäso a ryby si zachovali èerstvú a atraktívnu chu» naposledy. Výhody vákuovo balených potravín sa neobmedzujú na suroviny. Bolo preukázané, ¾e mäso je marinované v pozadí bez vstupu do ovzdu¹ia.

Vákuový stroj - popis èinnostiPotravinové vrecko je najskôr namontované v pracovnej komore. Uzavretie veka umo¾òuje spustenie procesu filtrácie vzduchu. Po úplnom odstránení je vrecko zapeèatené a hermeticky vedené. Druhou technikou vákuového balenia je umiestnenie inertného plynu v nádobe obsahujúcej jedlo. Po uzavretí krytu vysávaèa sa nádoba naplní plynom a potom sa hermeticky uzavrie.Pou¾itie vákuových strojov je veµmi pokroèilý a navy¹e najbezpeènej¹í spôsob skladovania potravín. Ruèné èerpadlá, ktoré sú k dispozícii na trhu, zvyèajne nie sú dostatoèné na to, aby odstránili v¹etok vzduch z nádoby obsahujúcej jedlo. Takto pripravené jedlo je dostatoèné na to, aby sa zmestili do chladnièky, vïaka èomu si dlh¹iu dobu zachová svoju známu kreativitu a bude silnej¹ia a chutnej¹ia.