Elanok o riadeni uudskeho kapitalu

Riadenie µudského kapitálu je vá¾na oblas». Nedostatok informácií v súèasnom oddelení u¾ viedol mnohé spoloènosti k poklesu. Preèo je zruèné riadenie µudského materiálu naozaj dôle¾ité?

Zamestnanec sa musí cíti» hlboko v spoloènostiPo prvé, treba zvá¾i», èo je samozrejme skutoène táto oblas». Niektorí majú mylné presvedèenie, ¾e riadenie kapitálu je dobré, tak¾e niè iné ako manipulácia. Pravda existuje, ale taká, ¾e princípom tohto podnikateµského sektora je predov¹etkým úvod do zamestnania, aby sa cítil hlboko v blízkej spoloènosti. Ako uviedol Andrew Carnegie, priemyselník, ktorý je v nápoji rôznych µudí na svete: "µudia robia za peniaze, ale budú vás nasledova» ïaleko, ak im uká¾ete vplyv, budete odmenení chválou a ocenením."

Motivaèný a odmeòovací systémV práci sa riadenie µudských zdrojov poèíta s posledným, kto uplatòuje metódu odmeòovania a motivácie. Je to v¹etko o tom, ¾e µudia vytvárajú dobrý dojem vo svojej spoloènosti, preto¾e to je hlavne predaj, práca a príjem, ktorý bude na òom závisie». Malo by by» zrejmé, ¾e vá¹ obchod je vyrobený z µudí, ktorí sú ako µudské orgány medzi mu¾mi. Ak sú orgány po¹kodené, telo nebude fungova» dostatoène. Malo by sa tie¾ chápa», ¾e dôvodom nie sú iba peòa¾né bonusy (ktoré sú tak nevyhnutné, zameriavajú sa na konkrétnej¹ie pripútanie zamestnanca k blízkej spoloènosti, ale aj slovné prémie. Dobrým spôsobom je chváli» zamestnanca za dobre pripravenú prácu, privies» ho k re¹pektu s priateµstvom. Av¹ak na druhej strane by sme mali vedie», ¾e máme správne poukáza» na chybu na osobu, ktorá nesprávne nevykonáva svoje povinnosti, tak¾e v dôsledku toho na¹e varovania nepomáhajú, nevyrie¹ia ho a nezískajú kvalifikovanej¹ieho zamestnanca.

Atmosféra v umeníPracoval som raz v továrni, z ktorej ¾ena vystrelila. Dôvod prepustenia bol mimoriadne funkèný - v spoloènosti sa necítila veµa, mala skúsenos», ¾e ste s òou neboli s re¹pektom presunutý, t. J. Inými slovami, prezident nemal my¹lienku konkrétneho riadenia µudských zdrojov. Po niekoµkých tý¾dòoch bola ¾enu, keï¾e bola vysoko kvalifikovaná, dostala úzku rolu v opaènej spoloènosti. A teraz, takmer o mesiac neskôr, prezident zaèal vola» ju s potrebou èíta» a sµubova» viac ziskov. A viete, èo tento èlovek urobil? Odmietla, lebo v inej znaèke bola atmosféra oveµa zaujímavej¹ia a oèakávala sa tam lep¹ie. Struène povedané, prostriedky na správne riadenie µudských zdrojov nielen ponúkajú bonusy, ale aj schopnos» poskytova» príjemnú atmosféru vo výrobe, preto¾e dobrý zamestnanec pracuje lep¹ie.