Eokoladovy krem fondant

Èokoláda je cukrársky výrobok, ktorý je mimoriadne známy po celom svete. Aj keï sa niektorí µudia sna¾ia existova» na diéte, ka¾dý nakupuje èokoládu. Potom je výrobok viazaný s kakaovým likérom, kakaovým maslom a obaja s profesionálnym liekom, ktorý má v úmysle urobi» èokoládové svetlo.

História èokoládySkutoèná èokoláda neexistuje vôbec sladká - cukrová sada v nej osladzuje. Prvé èokolády sa vyrábali v ïal¹ej èasti devätnásteho storoèia v Nemecku. Nemecko a Rakúsko sú skutoènými kráµovstvami èokolády a¾ doteraz. V týchto kráµovstvách nájdete cukrárne na ka¾dom rohu, v ktorom je èokoláda poskytovaná v tom, ako jemné sú formy.

Formy èokoládyÈokoláda sa nachádza v organizácii granúl, v ¹truktúre mlieka alebo kvapaliny, a napriek tomu tradiène - v úlohe platní.Pri výrobe èokolády je u¾itoèný ¹peciálny typ stroja. Výroba èokolády je veµmi nákladný stroj, a preto je tento podnik riadený ¾enami, ktoré na zaèiatok berú veµké finanèné prostriedky. Problémom pri ¹tarte výroby èokolády je získanie suroviny - aby ste ju dostali, musíte ís» do Ju¾nej Ameriky.

Druhy èokoládyExistuje niekoµko druhov èokolády. Mimoriadne preslávená a ïalekosiahla je mlieèna èokoláda, ktorá navy¹e okrem kakaa a kakaového masla vytvára aj mlieko, mlieko a vanilku. V takejto èokoláde nemô¾e zlo¾enie samotného kakaa by» hlb¹ie ako 50%. Biela èokoláda nemá kakaový prá¹ok. Horké èokolády sú napriek svojmu vzhµadu vanilkou.Èokoláda nie sú èokoládové výrobky, v ktorých obsah kakaa nie je prekrásny ako 7% celkovej hmotnosti výrobku. Posledný dôvod by ste mali zacieµova» nákupmi.