Fi kalna pokladnica elzab

Obstarávanie v¹etkých zmlúv o registrácii existuje v na¹ej - nielen na¹ej - zákonnej povinnosti. Ka¾dá aj najmen¹ia transakcia musí by» zaplatená za fi¹kálnu sumu, preto¾e vy¾aduje zaplatenie DPH.

Keï si kúpime pokladòu pre ná¹ vlastný obchod, tento nákup podlieha ¹peciálnej slu¾be, ktorá vyu¾íva povinnos» zaobera» sa zále¾itos»ami na¹ej pokladnice. Fondy v Krakove sú prostredím, kde si mô¾ete kúpi» akékoµvek fi¹kálne zariadenie, ktoré je najvhodnej¹ie pre konkrétnu oblas». & nbsp; Sú to zamestnanci takýchto obchodov a slu¾ieb, ktorí sú oprávnení meni» vý¹ku DPH naprogramovanú vo vý¹ke, keï príslu¹né ustanovenia, podµa ktorých príde zmena daòových sadzieb. Oprava v pokladnici mô¾e vykona» len autorizovaný servis.

Pokladnica je len obyèajné zariadenie, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a preto ka¾dý, kto vykonáva obchodné alebo servisné èinnosti a je v hotovosti, musí by» schopný vysporiada» sa so zlou hotovos»ou. Po¹kodená fi¹kálna pokladnica musí by» známa, ako µahko sa opravuje, nemá zmysel pre posledný, aký je stav ¹kody a ako táto ¹koda prichádza k pokraèujúcej existencii obchodu. Urèite sa preuká¾e ako dôkaz, ¾e tlaèiareò je po¹kodená, èo odrá¾a iba èas» textu na potvrdenke. Neúplný príjem v¹ak mô¾e rýchlo vies» k tomu, ¾e daòový úrad vydá mandát pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Akonáhle zistíme po¹kodenie pokladnice, nemali by sme ho opravova» za prirodzenú ruku. Po¹kodené peniaze by mali by» doèasne vylúèené z obchodu a zarába» peniaze z druhej aktívnej pokladnice, zatiaµ èo v prípade jej neprítomnosti - zatvorte obchod, a¾ kým sa zariadenie neopraví. Vzhµadom k tomu, ¾e zlyhanie registraènej pokladnice mô¾e bráni» práci celého skladu, slu¾by pokladne fungujú veµmi µahko a sna¾ia sa odstraòova» chyby pravidelne, alebo èo najskôr. A po zistení prípadných nedostatkov v prevádzke pokladnice sa nesmieme pokú¹a» o ich opravu sami - zavolajte servis a kontaktujte servisného technika, alebo hotovos» odoberte do servisnej miestnosti, samozrejme, po vylúèení z bezpeènostných dôvodov. Takéto konanie by sme mali vykona» èo najskôr, aby sa vada dala rýchlo napravi» a aby som mohol èerpa» z práce pokladnice.