Fi kalna pokladoa

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má pokladnièku v jednoduchej firme, bojuje ka¾dý deò s inými problémami, ktoré mô¾e generova» aj riad. Rovnako ako v¹etky elektronické zariadenia, pokladnice nie sú bez funkcií a niekedy kazia. Nie ka¾dý majiteµ firmy vie, ¾e v ka¾dom prvku, v ktorom má by» register vykonávaný pomocou pokladnice, by mal ma» takéto zariadenie - iba v prípade dokonalého zlyhania.

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Inovatívny makromolekulárny vzorec pre zdravie va¹ich kåbov!

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne pri predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni po¹kodeniu predajného listu, keï sa hlavné zariadenie rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» pokladnièný servis. Tento dokument dopåòa nielen opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kalizácii pokladníc alebo o zmenách v jeho my¹lienkach. V technickom odbore musí by» zadané jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu udelil pokladník, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa pokladòa pokladá. V¹etky tieto novinky sú potrebné v prípade daòových kontrol. Ka¾dá zmena v pamäti pokladnice a jej zmena patrí k úlohám ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by ka¾dý podnikateµ pou¾ívajúci registraèné pokladne mal ma» podpísanú zmluvu. A èo viac - mali by ste informova» daòový úrad o nejakej zmene slu¾by pokladníka. Predaj vo fiskálnych sumách by mal by» prevedený do nepretr¾itého typu, tak¾e vïaka úspechu pri vyplòovaní pamäti pokladnice je potrebné vymieòa» si názor na novú, ktorá má súèasne pamä». Èítanie pamäte pokladnice mô¾e existova» - rovnako ako jej zmena vykonaná iba a iba autorizovanou entitou. Okrem toho sa táto práca musí vykona» za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z èítania daòovej pokladnice vzniká príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa dostane na daòový úrad a druhá podnikateµovi. Potrebuje, aby bola táto správa ulo¾ená v súlade s ostatnými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho vada mô¾e ma» za následok ulo¾enie sankcie úradom.