Gastronomicka technologia test ryb

Smernica ATEX, oznaèovaná aj ako smernica o novej pozícii, je skutoènos»ou, ktorej hlavným cieµom je aproximácia právnych ustanovení èlenských ¹tátov Európskej únie smerom k ochranným systémom a zariadeniam, ktoré sú prijaté v oblastiach ohrozených explóziou metánu alebo uhoµného prachu.

Money Amulet

Smernica definuje predov¹etkým základné bezpeènostné po¾iadavky, ¹iroké oblasti výrobkov a stále poukazuje na dodr¾iavanie urèitých bezpeènostných po¾iadaviek.Kµúèovú formu smernice zohrávajú európske normy, ktoré podrobne opisujú technické spôsoby preukazovania spolupráce s bezpeènostnými po¾iadavkami. Spolu s odporúèaním, ¾e úèinok je v súlade so základom, sa predpokladá, ¾e je v súlade s dôle¾itými bezpeènostnými po¾iadavkami.Spoloèné po¾iadavky na atex pre zariadenia a ochranné systémy zavedené v potenciálne výbu¹ných oblastiach sú uvedené v dodatku II k smernici. Reè je o v¹eobecných po¾iadavkách, výbere materiálov, plánovaní a forme, potenciálnych zdrojoch zapálenia, hrozbách z vonkaj¹ích èinností, po¾iadavkách na bezpeènostné zariadenia a integrácii po¾iadaviek zabezpeèujúcich bezpeènos» systému.Podµa patentových nárokov musí výrobca pamäta» na to, aby zabránil vzniku výbu¹nej atmosféry zariadeniami a ochrannými ¹týlmi, aby sa zabránilo vznieteniu výbu¹nej atmosféry, aby sa potlaèilo alebo obmedzilo výbuch.Nádoby a ochranné metódy by mali by» správne navrhnuté tak, aby sa èo najviac zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mali by by» usporiadané so znalos»ami technických znalostí. Webové stránky a komponenty zariadení musia by» bezpeène a v súlade s informáciami výrobcu.Ka¾dé zariadenie, obranný systém a prístroj by mali by» oznaèené znaèkou CE.Materiály pou¾ívané v sieti zariadení alebo ochranných systémov nemô¾u by» horµavé. Medzi nimi by nemali by» ¾iadne reakcie a obsah, ktorý by mohol spôsobi» potenciálny výbuch.Zariadenie a ochranné opatrenia nesmú spôsobi» zranenie alebo iné zranenie. Musia zabezpeèi», aby ich výsledkom nakoniec nebolo príli¹ vysoké horúèky a ¾iarenie. Nemô¾u predstavova» elektrické nebezpeèenstvo navy¹e nemô¾u spôsobi» nebezpeèné situácie.