Germanska medicina nova wikipedia

Kým posledný liek nebol úplne bezmocný pre µudí trpiacich du¹evnou chorobou. Na svadbe, vïaka ¹irokej vede, poèas tohto obdobia aktívna lieèba du¹evných chorôb je slu¹ná a rozvíja sa nielen na spiace choroby, ktoré umo¾òujú resocializáciu chorého èloveka, av niektorých prípadoch aj na úplnú lieèbu. Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je dodatoèná, ak sú samozrejme splnené niektoré dôle¾ité podmienky. Po prvé, diagnóza ochorenia a realizácia lieèby je veµmi významná. Príli¹ dlhé oneskorenie v konzultácii so ¹pecialistom mô¾e vies» k exacerbácii symptómov ochorenia, zatiaµ èo jeho pomoc bude musie» trva» oveµa dlh¹ie.

Pamätajte, ¾e èinnos» du¹evnej choroby je v¾dy dlhodobá, tak¾e sa musíte nastavi» na dlhodobé a populárne u¾ívanie liekov. Po terapii je potrebné si uvedomi» aj to, ¾e lieky sa nemô¾u náhle preru¹i», preto¾e boli schopné aj recidívy ochorenia. Pacientova rodina potrebuje pomoc a servis. Toto nie je urèené len tým, ¾e sa uká¾e, ¾e pacient berie lieky, ale aj dostatok informácií o poruche a spôsobe poskytovania pomoci. Keï¾e sme sa u¾ dohodli na téme, èo by sa malo robi» poèas lieèby du¹evnej choroby, zamerajme sa na fenomén individuálnej lieèby, ako to naznaèuje a na èo sa skladá.

Správa pre lekára - nemô¾ete preskoèi» túto fázu. Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by mohlo dôjs» k nieèomu zlému so známym mozgom a tú¾bou získa» pomoc, samotná terapia nebola miestom. Psychoterapeut sa v¹ak najprv s nami porozpráva, chce sa dozvedie» o prvých príznakoch choroby, o ktorých tie¾ verí, ¾e je jej celkový zdravotný stav. Mô¾e by» tie¾ potrebné porozpráva» sa s priaznivcami a najpríjemnej¹ími priateµmi.Aktívna terapia - jej cieµom je minimalizova» symptómy alebo úplne zmiznú». Pravdepodobne sa to robí len prostredníctvom farmakologických prostriedkov (tzv. Psychotropík alebo psychoterapie.Konsolidácia zlep¹enia - to je okamih pou¾ívania lieku po ústupe hlavných príznakov ochorenia. Táto fáza trpí ukonèením stabilizácie pacienta a ochranou opätovného výskytu epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾itie stabilizácie a ochrany relapsu ochorenia. Pravdepodobne potom je to, ¾e obe fázy pomalého vysadenia psychotropných liekov majú ¾i».

Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je èasovo nároèná a konanie je vytvorené s presne definovanými krokmi. Ak vynecháte jednu z nich, mô¾ete vidie» záva¾ný relaps.