Gestalt psychologia

Psychológia sa sna¾í pýta» a ukonèi» rôzne µudské správanie. Mnohé témy u¾ boli analyzované z múrov µudí a celkom logické a dos» pravdepodobné závery boli venované. Koniec èasto skúmaných otázok je priateµský strach zo zmeny.

Veµa µudí rastie v zlých podmienkach, sú nespokojní so známou ¾ivotnou úrovòou a zárobkami, ale nerobia niè, aby túto zále¾itos» zmenili. S»a¾ujú sa na ich blízkeho ¹éfa u¾ roky, hovoria, èo ich konanie je zlé, len prostredníctvom vedomostí neprijde, aby opustili svoje súèasné miesto a vyskú¹ali nieèo iné. Preèo? Preto¾e sú vystra¹ení.

Strach z neznáma u¾ paralyzoval mnohé ¾eny, èo znamená, ¾e zomreli vo viere zlyhania, napr. Niektorí snívajú o vlastnej spoloènosti, ale robia to tak, ¾e uspejú, keï sa sna¾ia. Na zaèiatku sa zdá, ¾e je to veµmi komplikované, mno¾stvo formalít, ktoré treba prekona», je veµmi veµké, ale realita nie je nikdy taká veµká.

Existuje pomerne málo cenných príruèiek o podnikaní na internete. Vývojári softvéru trávia ka¾dý rok e¹te viac zázraèných my¹lienok, ktoré sa zúèastòujú na iných oblastiach èinnosti spoloènosti. Systém riadenia podniku, program na riadenie µudského kapitálu, klientov alebo programov, ktoré veµmi uµahèujú spracovanie úètovných potrieb, sa dajú µahko dosiahnu».

Hoci zaèiatoèná práca je spojená so základnými nákladmi, ale bude to trva» trochu úsilia, je dos» silná na to, aby mohla prija» dotáciu. Hra pre ostatných podnikateµov je realizovaná s dávkami sociálneho zabezpeèenia, tak¾e výdavky spojené s riadením rodinného podniku sú oveµa ni¾¹ie a iný podnikateµ má veµa èasu na to, aby zalo¾il znaèku a vytvoril príjemné zisky. Jedno rozhodnutie mô¾e zmeni» ¾ivoty a je ¹koda µutova», ¾e ste neza¾ili a nestratili sa s jednoduchým strachom.