Grodzisk komunikacia

Medzinárodné kontakty sú mimoriadne populárne v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz adresát dostane list po niekoµkých dòoch, ale nie po niekoµkých mesiacoch, keï to bolo predtým. V¾dy mô¾ete niekoho zavola» a priamo sa zaviaza». Jazda na ïal¹í koniec sveta nemá roky, ale len niekoµko hodín lietadlom. Dnes sú vzdialené krajiny na dosah ruky a vïaka médiám - tlaèi, televízii a internetu.

Existuje mnoho ïal¹ích spôsobov spolupráce. Zahranièné cesty sa stali silnej¹ími a lacnej¹ími, a teda oveµa èastej¹ími. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na nový kontinent, kde je v platnosti úplne nová tradícia a viac zvykov. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá bude tie¾ schopná pristá» v Ázii, Afrike alebo na zaujímavom ostrove. Zmenila sa aj politická situácia vo svete. V nadväznosti na schengenský priestor bola väè¹ina príle¾itostí v Európskej skupine zru¹ená a v¹etci jej obèania mô¾u s istotou cestova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty si vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá potrebuje kúpi» nové zahranièné trhy, zaujme dobrú pozíciu sprostredkovateµa, ktorý navrhovanú ponuku predlo¾í dobre. Podrobná je najmä koneèná interpretácia. Poµská kancelária, ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e dobýva» medzinárodné veµtrhy priamym oslovením zainteresovaných strán. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilky vo vlastnej továrni pôjde veµmi µahko za prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa sa nemohli uskutoèni» politické stretnutia na medzinárodnej úrovni. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, sa mô¾e vyhnú» ne¹»astiam a nejasnostiam. To je nápomocné pri riadnych rokovaniach, kde sa niekedy o transakcii mô¾u rozhodnú» aj malé prvky.