Gynekologicke video vy etrenie

Kolposkopia je základný gynekologický diagnostický test. Kolposkopy sú nástroje, ktoré pou¾ívajú gynekológov v priebehu skú¹ky - mo¾nos» viac endoskopov s zoom. Vy¹etrenie sa vykonáva v ambulantnom prostredí.

Ak chcete splni» kolposkopiu, nemusíte by» ¹peciálne pripravení. Pred niekoµkými dòami je v¹ak abstinencia. Nemô¾ete to urobi» poèas mesaèného krvácania. Samotná otázka nie je depresívna a je tie¾ silná pre tehotné.Najèastej¹ie sa vyskytuje kolposkopia vo formách, keï cytológia dáva výsledky nejednoznaène. Táto ¹túdia umo¾òuje relatívne vèasnú diagnostiku rakoviny krèka maternice (v tzv. Preinvazívnom ¹tádiu. Ak sa rakovina dostane do èasti vývoja, kolposkopia vám umo¾ní overi» výsledné zmeny.Kolposkopia sa primárne zakladá na pozorovaní vaginálnej èasti krèka maternice po tom, ako je viditeµná v spekulu. Na jeho povrchu sa mô¾u objavi» nebezpeèné zmeny, ktoré sa nedajú zisti» poèas normálneho vy¹etrenia. Po prvé, gynekológ skúma stratifikovaný epitel viacvrstvových nerakovinných a ¾liazových, obzvlá¹» upútajúc pozornos» na ich mo¾nos». Tam, preto¾e najdôle¾itej¹ie choroby vznikajú. Neskôr sa obraz roz¹iruje aj pomocou zeleného filtra, ktorý pozoruje subepiteliálnu sie» krvných ciev. Na princípe je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. Ïal¹ím ¹tádiom otázky sú kontrastné vzorky povrchu epitelu (napr. Test Lugolovej kvapaliny a 3% kyseliny octovej.Kolposkopia je v dôsledku pozitívneho vybavenia relatívne dôle¾itým výskumom a vy¾aduje si skúsenosti z lekárskej preukazu lekára. Zriedka sa vykonáva, ale èoraz èastej¹ie ako súèas» aktivít Národného zdravotného fondu.