Hasenie po iaru s benzinom

Pri pokuse o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Je to posledný najpopulárnej¹í a najpopulárnej¹í hasiaci prostriedok. Av¹ak, hasièi, hasièi, nie v¾dy plánujú na to. Výber hasiaceho prostriedku závisí od opaµovacieho materiálu.

Pena protipo¾iarnaPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, sa okrem iného spája pena. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo hovorí vodou. Séria hasiacich prá¹kov má najrozmanitej¹ie pou¾itie.Vo vz»ahu k ich zlo¾eniu mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najpopulárnej¹í je oxid uhlièitý, sú vhodné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, tie¾ kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. A voda dokonale pôsobí jednoducho v kontakte s dôle¾itými pevnými telesami organického pôvodu, keï sa ako dôkaz pou¾íva drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie - para ako hasiaca látkaPodobná práca ako voda je parou ako hasiaci materiál. To, ¾e existuje úspe¹né spaµovanie týchto jediných materiálov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou spoèíva v tom, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá na neznámej lokalite a para len v uzavretých priestoroch s objemom kubických nie viac ako 500 metrov ¹tvorcových. Vo viacerých apartmánoch sa zdá, ¾e fungovanie páru je neúèinné. Na hasenie po¾iarov sa odporúèa nielen pozna» hasiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre nové látky, ale aj pravdivos» ich obsadenia a pou¾itia v oblasti po¾iaru.