Hlavna cena uzemoovacej svorky

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok, èo je prínos elektrostatickej iskry. Je ¹iroko pou¾ívaný pri preprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najµah¹ie a mierne komplikované modely mô¾u by» vyrobené z uzemòovacieho terminálu a kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé, sú vybavené ¹týlom ochrany pred uzemòovaním, vïaka ktorému je mo¾né produkt vyprázdni» alebo prepravi», keï je pozemok správne pripojený.

VaryforteVaryforte - Zbavte sa kàèových ¾íl a u¾ívajte si krásne nohy!

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Pri získavaní plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby mô¾e by» aj mie¹anie, èerpanie alebo postrekovanie horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo úètovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Na konci jeho náhleho kontaktu so zemou alebo neplneného objektu mô¾e by» vytvorený krátky prúd, ktorý bude verejný vo forme iskry.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo veµká explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.