Kolenie personalu hotela

©kolenie sa vyznaèuje triedami, ktoré umo¾òujú získa», dopåòa» alebo zlep¹ova» umenie a odborné zruènosti potrebné na vytvorenie konkrétnej in¹titúcie. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s relatívne nízkou úèas»ou, preto¾e sa na nich zúèastòuje maximálne tridsa» µudí. Existuje posledný poèet úèastníkov, ktorí automaticky priná¹ajú veµkos» ¹kolskej triedy na uèenie a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, ale nie pre deti a mláde¾, ale pre dospelých. Existuje niekoµko spôsobov vzdelávania, pokiaµ ide o hodnotu kategorizácie:

otvorené ¹kolenia - sú k dispozícii prakticky v¹etkým zainteresovaným stranám, zatiaµ èo príspevok je nepovinný, hoci podnikatelia mô¾u tie¾ vies» na¹ich hostí k poslednému ¹koleniu zamestnancov a zároveò pokrýva» náklady na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti prevádzkuje sociálnu kampaò Investovanie do zamestnancov, v rámci ktorej stimuluje neustále zlep¹ovanie kvalifikácie zamestnancov a poskytuje online databázu obsahujúcu údaje o dostupných otvorených ¹koliacich materiáloch.uzavreté tréningy - sú usporiadané z hµadiska potrieb inej osoby (napr. ¹kolení pracovníci z danej spoloènosti, záujemcovia sa takto formujú svojim zamestnávateµom, tj organizátorom.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - prenesú sa s podporou vlastných ¹koliacich pracovníkov daného úradu práce;externé ¹kolenie - ich realizácia je zadávaná ¹pecializovaným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, ktorým je pracovisko. Existuje tzv register vzdelávacích spoloèností (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré vykonávajú ¹kolenia pre uchádzaèov o zamestnanie a nezamestnaných vytvorených z verejných zdrojov. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú Vojvodské úrady práce.