Kontrola nakladov a mana erske uetovnictvo

Ekonomický controlling je integrálnou súèas»ou kontroly vo v¹etkých veµkých spoloènostiach. Kontrola zohráva dopyt po hotovosti, ziskovos» metód financovania spoloènosti, náklady a zisk, ako aj ekonomická likvidita a názor na efektívnos» kapitálových investícií.

Riadenie sa dá rozdeli» do troch etáp:- plánovanie,- vykonávanie,- kontrola.

Po prvýkrát sa kontrola pou¾ila v 30. rokoch minulého storoèia v USA. Dostal sa na ïaleký kontinent, predov¹etkým vïaka nemeckým spoloènostiam. Mô¾eme pozorova» jeho neustály vývoj od 50. rokov 20. storoèia. Prvýkrát pri¹iel do blízkej krajiny vïaka poboèke medzinárodných korporácií, hoci stále viac a men¹ie spoloènosti, niekedy dokonca ani úplne vedome, zaèali zavádza» kontrolné nástroje. Je µahké si uvedomi», ¾e pri ovládaní budeme môc» stava» kdekoµvek sa objavia tieto aspekty:

- Decentralizovaný systém nadvlády v spoloènosti,- Spoloènos» je zameraná na dosiahnutie striktne definovaných cieµov,- Bol zavedený systém stimulov, ktorý funguje, ¾e spoloènos» funguje efektívnej¹ie,- Vedenie úètovníctva je zachované, èo umo¾òuje pou¾íva» racionálne finanèné rozhodnutia,- dobre spravovaný systém zhroma¾ïovania informácií,

Zavedenie pravidiel finanèného riadenia do spoloènosti automaticky presadzuje ¾eleznicu vo svojej organizácii. Jej organizaèná jednotka, finanèný zúètovací systém a obeh textov v spoloènosti sa menia. Vedenie riadneho finanèného riadenia nie je bez príslu¹ných IT programov dodatoèné. Finanèný controlling prispieva k efektívnemu riadeniu spoloènosti, èo nie je prípad, keï sa musíme vzda» mana¾érskeho úètovníctva.