Krajae 294 5

Slicer, je tu rovnaká in¹titúcia pou¾ívaná na rezanie potravinárskych výrobkov. K dispozícii sú krájaèe odporúèané pre dané typy materiálov, keï sú univerzálne. Takýmto krájacím zariadením priradeným k jednotlivým typom polo¾iek je napríklad krájadlo mäsa alebo krájaè chleba.

Samozrejme, mô¾ete sa stretnú» aj s univerzálnym krájaèom, ktorý sa pýta ako pri krájaní chleba, tak aj pri studených rezoch.Stojí za to, ¾e sa organizujeme v na¹ej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny takýchto krájaèov nie sú vysoké, ak samozrejme investujeme ¹peciálne zariadenie do okamihu, ale keï vieme, ¾e to nie je u¾itoèné v kuchyni. Kreslenie z takého zariadenia ¹etrí veµa èasu. Raòajky sa zvyèajne vykonávajú ráno a ako viete, nie je veµa èasu. Rýchlej¹ím spôsobom je umiestni» klobása alebo chlieb do krájaèa, ne¾ sa unavi» nô¾om, ktorý nie je v¾dy pevný alebo prispôsobený takému spôsobu potravín. Veµa ¾ien, posledné, ¾e takéto zariadenia nie sú doma, sa vzdajú nákupu chleba celkom. Majú nárok na chlieb. Mal by sa v¹ak postara» o to, aby v¾dy bol taký chlieb niekoµko èerstvých ako celý. Keï kupujeme celý chlieb, mô¾eme ho vzia» do pekárne priamo z rúry.Taktie¾ je dôle¾ité, aby ste v takomto zariadení mohli nezávisle regulova» ¹írku vyrezaných kusov. Taktie¾ sme si istí, ¾e kúsky budú skutoène z rovnakej då¾ky. Rezanie obyèajného no¾a, ktoré nemô¾eme oèakáva». Èasto sú ¹tádiá ¹ir¹ie na ka¾dom mieste, v budúcnosti u¾¹ie a teraz, keï nevystupujú s hrúbkou, ktorú by sme chceli získa». Zvlá¹» dôle¾itá je skutoènos», ¾e tento krájaè je nepredstaviteµne nízky v pou¾ívaní. Nane¹»astie existuje ¹peciálne vybavenie, ktoré je ¾iaduce, preto¾e inak nevieme èo robi» so súèasným. Keï vidíme takéto zariadenie, okam¾ite odhadujeme, kedy príde. ®iadny záujem o pokyny alebo pripomienky od tretích strán. Dodatoèné tlaèidlá, ako napríklad hrúbka rezu, sú u¾ presne opísané na jednotlivých zariadeniach na krájanie.Ako to, ¾e tento krájaè je skvelý spôsob, ako uµahèi» získanie bytu v kuchyni. Stojí za to ma» také jedlo a udr¾a» si èas a nervy.