Krajae inoxxi

Profesionálny krájaè chleba 612p je výsledkom predných predajov spoloènosti Ma-Ga u¾ roky. Spoloènos» má zavedenú popularitu a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by s integritou nemali ma» pri výbere produktov ¾iadny význam. Model 612p je profesionálny nástroj, ktorý vie ako tvrdé, tak príjemné nakrájané tovary. Maximálna hrúbka týchto záplat mô¾e by» a¾ 28 mm. Rezanie sa vykonáva len za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène stlaèi» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej prítlaènej dosky mô¾ete nakrája» jedlo na jednom konci bez toho, aby ste zanechali zvy¹ky.

Najlep¹ie materiály pre trieduKrájaè bol vyrobený z najvybranej¹ích materiálov, èo zaruèuje najvy¹¹iu trvanlivos» medzi podobnými zariadeniami otvorenými na trhu. Pracovníci vy¹kolených zamestnancov dohliadali na dizajn a výrobu stroja. Výrobky, z ktorých bol pripravený krájací stroj 612p, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, ktoré poskytujú prístup k potravinám poèas pou¾ívania, sú vyrobené z be¾nej nehrdzavejúcej ocele, ktorá ïaleko roz¹iruje ich pevnos». Ostatné prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Riadiaci systém motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, èím zablokuje mo¾nos» pripojenia kosaèa v zlých momentoch, dôkazy po výpadku napájania a jeho obnovení. Krájaè je výnimoène vybavený ¹peciálnou blokádou, ktorá spôsobuje odstránenie dodávacieho stola, ale pri výbere nôh nastavenia gombíka hrúbky rezu a pri nastavovaní stola v perspektíve pomocou gombíka.Pre bezpeènos» osôb, ktoré sedia na krájacom zariadení, je èepel 612p pevne zaistený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému poraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by sa mali krájaè vyèisti» od zvy¹kov potravín.