Lekarsku pomoc v nedeuu warsaw

Predpokladajme, ¾e chcete okam¾itú lekársku pomoc. Nie, ¾e trpí jeho telom, ale preto, ¾e máme veµké problémy s inou psychikou, je irelevantné, èi sme pri¹li k psychiatrovi alebo vytvorili známe umenie pre na¹e bytie alebo zdravie. V ka¾dom prípade, náv¹teva psychiatra, rovnako ako v úspechu kvílenia u ktoréhokoµvek iného ¹pecialistu, vy¾aduje vhodné prípravy.

Prvá náv¹teva psychiatra bude v prvom rade konverzáciou. Budeme musie» poveda» o na¹ich problémoch, ako zaèali, keï pochopili, èo spôsobujú. Samotný okamih lámania sa, schopnos» zveri» sa inej ¾ene o chorobách, ktoré nás trápia, je veµmi jednoduchá. Preto, a premý¹µa» o tom, èo potrebujeme poveda» lekárovi. Nie sme len prezentova» vedu, aby sme skryli niektoré z na¹ich vlastných neduhov od psychiatra, práve naopak. Na to, aby nám lekár pomohol veµkou mierou, musí èo najviac pozna» ka¾dý detail súvisiaci s nástupom jeho problémov, tak¾e bude potrebné pamäta» na v¹etky mo¾né fakty spojené s psychickými ¾eleznicami. Nemali by sme by» prekvapení, ak psychiater po¾iada o rozhovor s na¹imi rodinnými príslu¹níkmi a priateµmi.

Pred prvou náv¹tevou psychiatra je tie¾ potrebné prehodnoti» va¹u súèasnú diétu, prijaté opatrenia a zaèaté lieèby. Napríklad akútna otrava metylalkoholom alebo veµkými infekciami mô¾e vies» k depresii, záva¾ný nedostatok vitamínu B1 mô¾e spôsobi» psychózu, nedostatok B12 spôsobuje ospalos» a bludy, chronickú boles» a hluk, ako aj skúsené operácie mô¾u vies» k fyzickej hypersenzitivite a emocionálnym výkyvom. Psychiater v pláne na získanie vhodného a veµkého obrazu zdravotného stavu pacienta sa mô¾e rozhodnú» posla» osobu, ktorá je lieèená na ¹peciálne testy. To, èo mnohí mô¾u nariadi» ïal¹ie testy od neurológa alebo internistu, mô¾u by» potrebné testy krvi a moèu. Na konci mnohých prípadov bude potrebné vykona» hlavnú tomografiu, ktorá uká¾e úplný obraz mo¾nej novosti v ¹truktúre lebky.