Lektor cudzich jazykovych centier

Pochopte toto silné povolanie, ktoré sa zaväzuje k neustálej recesii s mu¾mi. Preto je stav a správanie osoby, ktorá pracuje v tejto profesii, veµmi dôle¾ité a musí kona» spoloène s obsahom savoir-vivre. Mali by ste ma» o ich správaní a ¾e ¹tát v¾dy úctu k inej osobe, ale nemali by ste zabudnú» na výbere vhodného obleèenia pre bitku, v ktorej sa nachádzame. V¹eobecne platí, ¾e v blízkej skríò a módy pri výbere ¹týl by mal prevá¾i» oblek alebo v uplatnení ¾ien, elegantný mieru oblek, ale napríklad na základe výstavby úloh bude hra» celkom komické, a topánky na týèiace podpätky mô¾e ukáza», ¾e aj keï nie je pohodlné, ale tie¾ nebezpeèné , Inými slovami, uèenie príslovie "èo vidíte, je to, èo dostanete" by mala dba» na to, prvý pocit bol ¾iaduci. Potrebujeme va¹u kostýmová dielne a by» príèinou v oblasti bezpeènosti èloveka a zavies» ju v presvedèení, ¾e ¾ijeme zdroje osoby, ktoré profesionálne vykonávajú svoju pozíciu.Ïal¹ou veµmi dôle¾itou otázkou v práci savoir-vivra prekladateµa je skutoènos», ¾e tlmoèník by mal by» v priebehu tlmoèenia. Vo v¹eobecnosti sa získa princíp dobrej strany, t. J. Prekladateµ (ktorý je niekto stretávajúci sa, zaujíma pozíciu na jednoduchú stranu hostiteµa. Pokiaµ ide o obrovskú úroveò, v¹etky informácie týkajúce sa pozície prekladateµa sú známe v diplomatickej správe, ktorú by osoba, ktorá vykonáva preklady, mala prísne dodr¾iava».Potom sa objaví otázka samotných prekladov. Bez ohµadu na základni zaslané preklady a tlmoèenie ich názorov, osoba, ktorá prekladov by malo prísne kontrolova» svoje emócie a pracova» len preklady z toho, èo poèula, bez pridania nieèo o sebe alebo obzvlá¹» bez skrývanie, ¾e rovnaké informácie. A èo keï èlovek vyslovil frázu, ktorej vplyv nie je skutoèný? V tejto pozícii sa nehanbime pýta» sa, nemáme improvizáciu. Urèite sa sta», ¾e bude ma» vplyv na na¹u chybu bez pov¹imnutia, ale ak si predstavi», ¾e zle preklada» predné vetu, tak povedie k významné dôsledky.Na jednom konci by prekladateµ mal ma» to, ¾e nie je neviditeµný alebo nepoèuteµný. To dokazuje, ¾e nielen poèas prekladov by sa mali správa» správne, ale aj poèas celého stretnutia. Inými slovami, mali by sme v¾dy spomenú» vysokú kultúru druhého a re¹pekt k ïal¹iemu èloveku.