Lieeby neurozy

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurózy sú v súèasnosti obhajované be¾ným subjektom. Toto je zase na¹e myslenie. U¾ ¾ijeme rýchlo a èasto nám chýba èas na oddych, relaxáciu a regeneráciu. A kedy rozpozna» takéto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými symptómami. Zvyèajne sú to bolesti hlavy, ¾alúdky a srdcové bolesti. Mô¾e to stá» a nedostatok pocitu, pocit neskutoènosti, palpitácie a dokonca aj dobré príznaky epilepsie. Èasto sa takéto príznaky objavujú len v stresových situáciách. Najèastej¹ie si v¹ak pacienti uvedomujú situáciu od súèasnosti, ¾e ich reakcie tela nie sú skutoène zmysluplné. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne dr¾ia iných fóbií. Pacient sa bojí urèitých zále¾itostí, tak¾e jeho telo reaguje „iným“ a iným spôsobom. To je sprevádzané motiváciou, tú¾bou vytvori», poklesom pohody a neustálym zmätkom. Z tohto dôvodu sa zlí µudia èasto s»a¾ujú na problémy so spánkom a dokonca aj na nespavos».

zdroj:

lieèbaNajlep¹ou technológiou na lieèbu neurózy je psychoterapia. Poskytuje ho súkromná psychiatrická kancelária v Krakove. Pri úspechoch neurotických porúch priná¹a "kognitívno-behaviorálna" terapia najlep¹ie výsledky. Vïaka tomu mô¾ete zabudnú» na "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiaterom zase analyzuje iné situácie zo v¹etkého ¾ivota, poèas ktorých boli príznaky neurózy. Vïaka tomu sa centrum redukuje a pacient sa uèí o úèinných veciach. V jednotlivých prípadoch je potrebná viac ako farmakologická lieèba. A lieky samotné nezlep¹í stav pacienta v 100%. Vhodné psychologické výsledky prinesie iba psychoterapia v súvislosti s farmakologickou lieèbou.