Mal ostra eepeu uhlika

Workaholizmus je veµká psychologická závislos». Venuje sa stálej potrebe plni» si svoje povinnosti, v prípade ktorých sa jeho rodina, priatelia, odpoèinok a spánok zanedbávajú. Samozrejme, práca je nápojom z tém ¾ivota v¹etkých zamestnancov. Preto je workaholizmus skutoènou závislos»ou, ktorá sa nezaujíma s rozpakmi. A ako ich rozpozna» doma?

Workaholizmus je obrovskou potrebou nepretr¾itej práce. Pacienti zaobchádza s akýmkoµvek µubovoµným okamihom ako zabitý èas. Potom majú nepohodlie a zlú náladu. Èasto zostávajú vo vlastných kanceláriach po hodinách a rozdávajú v¹etky dni a sviatky. Z tohto dôvodu rodinu zanedbávajú, priatelia nevychovávajú zo ¾iadnej zábavy ani nerozvinuli svoje slabosti a zapojenie. Veµmi èasto to sprevádza chronické bolesti hlavy, nevoµnos», únava a problémy s koncentráciou a spánkom.

Na uµahèenie lieèby stojí za zistenie dôvodov tejto témy. Zvyèajne závislý typický perfekcionista. Majú veµké ambície a závisia od v¹etkého, aby to robili dokonale, veµmi dobre, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnoho ¾ien si tie¾ myslí, ¾e workaholizmus mô¾e súvisie» so skúsenos»ami s nedostatoènou hodnotou. Závislých èasto v minulosti mohli predstavova» materiálne problémy, a preto chcú dnes naplno vyu¾i» svoju úlohu pri zvy¹ovaní svojich príjmov.

Workaholizmus, rovnako ako akákoµvek psychická závislos», má svoje vlastné negatívne úèinky. Jedným z nich je, paradoxne, pokles efektívnosti a produktivity. Pracovníèky sú prepracované neustálym plnením svojich povinností, a preto si neuvedomujú, ¾e skutoène strácajú veµa èasu, napríklad pripomínajú umenie a premý¹µajú o v¹etkom. Najhor¹ím vedµaj¹ím úèinkom je strati» starostlivos» o na¹e ¾ivoty, a preto závislých musí nevyhnutne ís» na dobrú psychoterapiu.