Membrany odolne voei vybuchu

Oznaèenie EX je ¹peciálne oznaèenie, ochrana proti výbuchu, ktorá je kombinovaná pre zariadenia a ochranné metódy, ich súèasti a súèasti.

V kontakte s významnými rozdielmi v oblasti bezpeènosti na území Európskej únie bolo stanovisko o zjednotení základných zásad v èlenských ¹tátoch. Jednotné práva umo¾nili veµmi príjemný a silnej¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. To je takzvané tzv Smernicu o novom prístupe, ktorá sa ukázala ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými ¹tátmi.V oblastiach a zariadeniach s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sú urèené na èítanie v týchto zónach, je potrebné uvies» dve základné informácie o ATEX (z francúzskej atmosféry výbu¹nej:- smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (z 23. marca 1994 v oblasti zjednocovania právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú urèené pre úlohu v potenciálne výbu¹nom prostredí,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (z 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky na úroveò ochrany a bezpeènosti zamestnancov, pokiaµ ide o význam, na ktorý mô¾e prís» atmosféra výbuchu.V¹etky prístroje EX by mali by» striktne oznaèené a musia prejs» sériou testov, ktoré odovzdávajú plán na odstránenie akejkoµvek továrenskej chyby. Smernice Európskej únie, ktoré sme prijali v roku 2003, prísne stanovujú a ¹pecifikujú zásady práce a význam takýchto zariadení.Atex nájdete tu.