Metan kwk rydu towy vybuchu

«a¾ba na najbli¾¹om konci je na celom svete najúèinnej¹ia a napriek metanovým uhoµným ¹vom je najbezpeènej¹ia. Bezpeènos» bola dosiahnutá pou¾itím rôznych metód a bezpeènosti, pomocou ktorých minimalizujeme mo¾nos» vznietenia alebo výbuchu metánu.

Aby sme zabránili explóziám metánu, minimalizujeme výskyt faktorov, ktoré ho vedú, èo mô¾eme obmedzi» pou¾itím vhodných zariadení. O situácii v bani alebo na stenu alebo na tvár chce uvies» existujúce elektrárne kombajny a dopravníky prepravujú vy»a¾ený materiál. Teraz je dôsledkom zapálenia po¹kodených káblov, ¾e tvorba elektrického oblúka dosiahne zapálenie a explóziu metánu. Preto je pri v¹etkých elektrických zariadeniach u¾itoèná ïal¹ia ochrana proti výbuchu. S takou ochranu pou¾ívané v posledných celých zariadení a strojov, aby sa minimalizovalo prenikanie elektrického potenciálu do centra metánu tak, aby v prípade poruchy nedôjde k tragédii. Baníci elektrikári vykonávajúce zo strany bane sú ¹peciálne vy¹kolení v oblasti ochrany proti výbuchu Protipo¾iarne tak, aby mohol bezpeène pre seba a ostatní µudia v podzemí prevádzkova» svoje vlastné podnikanie. Ka¾dý elektrikár Do³owy ka¾dých pä» rokov, musí poèíta» úèas» na takomto ¹kolení ukonèené skú¹kou, tak¾e jeho informácie budú aktualizované a zoznámi» sa s pôvodnými predpisy a systémy boli dosiahnuté ohòovzdorné a nevýbu¹né.Ochrana proti výbuchu a odolnos» voèi ohòu je potom dôle¾itou zlo¾kou ka¾dej bane, vïaka ktorej je minimalizované riziko výbuchu metánu.