Nabo enskej zavislosti

V na¹ej spoloènosti sa neustále zvy¹uje povedomie o tom, aká depresia je, ako je diagnostikovaná, èo mô¾e ma» následky a èo neakceptova». Malo by by» známe, ¾e depresia má mnoho mien a je lieèená odli¹ne - v závislosti na tom, kto je charakter a osoba pacienta a ako je spojený jeho vz»ah s jeho blízkymi.

Lieèba depresie Krakov je na farmakologickej strane - psychiater predpisuje vhodné opatrenia. Terapeutické sedenia sú u¾itoèné pre zvy¹ok farmakologickej lieèby. Väè¹ina ¹pecialistov na lieèbu depresie hovorí, ¾e bez tejto dvojitej akcie nemô¾ete úèinne vylieèi» túto poruchu. Musíte sa ukáza», ¾e sa budete môc» vyrovna» s príle¾itos»ou, ktorá bude v dlhodobom horizonte budova», dlhodobo a nebude poskytova» nám extrémne emócie.Bohu¾iaµ, mnohí pacienti, ktorí majú depresiu, nemajú v¾dy dôle¾ité ruky. Pacienti èasto vstupujú do neurológa, ktorý im predpisuje sedatíva alebo prá¹ky na spanie. Spiace lieky v úspechu depresie sú neodporúèa, preto¾e sa stanú návykové po pouhých piatich tý¾dòoch ich u¾ívania, a nevylieèia ¾iadnu príèinu depresie. Lieèba depresie by sa nemala bra» a mala by sa vzia» z náv¹tevy psychiatra, ktorý predpí¹e antidepresíva. Antidepresíva nelieèia ¾iadne z nich, a bez psychoterapie neurobia veµa. Preto je potrebné na zaèiatku konzultova» so v¹eobecným psychológom, ktorý nás po¹le k lekárovi. Potom bude u¾itoèná náv¹teva psychiatra, ak sa predtým stretli ¹pecialisti s koordinovanou farmakologickou lieèbou. Veµmi dôle¾ité je v lieèbe depresie pou¾ívania dopravy. Fyzický pohyb mení chemickú zlo¾ku èinidla a nasmeruje formu endorfínov do systému. Endorphins vám tú¾bu ¾i», èo je v podstate chýba pre µudí, ktorí sú v depresii. Vïaka fyzickému pohybu sa na¹a úroveò vzru¹enia stáva èoraz u¾itoènej¹ou v kontakte s urèitou situáciou. Preto by ste mali zaèa» dlhé prechádzky.