Nakup pokladnice

Mnohí podnikatelia, ktorí sú povinní obchodova» s pokladòou, sa èudujú, aké vybavenie si vybra». Na námestí sú rôzne spôsoby registrácií. Pochybnosti sa vz»ahujú na to, aké parametre by sa mali bra» do úvahy, aby výber ukázal, aká úspe¹ná je.Neodchádzajte z nákupnej zóny bez toho, aby ste vedeli nieèo o pokladniach. Mô¾ete èíta» na mnohých webových stránkach o znakoch registraènej pokladnice a ich pou¾ívaní.

Typy pokladníkovEasy-to-sell zariadenia ponúkajú nové mo¾nosti a ich rozsah je, èi ideme pracova» s pokladnicou Erc alebo POS. Títo noví sú veµmi trápne a predávajú funkcie veµmi dobre, ako niektoré skupiny podnikateµov potrebujú, ako sú lekári, kaderníci alebo taxikári. Lep¹ím rozhodnutím je tu kúpa prenosnej pokladnice a niekedy aj jednomiestneho. Pri náv¹teve závodu stojí za to venova» pozornos» viac ako jednému spôsobu zariadenia. Preto sa pre mnohé ¾eny prejavuje výber pokladnice ako problém. Ide o niekoµko parametrov, ktoré si ¾elajú úlohu daného podnikateµa a charakteru.

Hallu ForteHallu Forte3. Vyhoďte sa od halukov navždy

Ukladanie potvrdeníUrèite by mal premý¹µa» o tom, ako uklada» kópie potvrdení. Existujú dve mo¾nosti: tradièná papierová rolka alebo elektronická pamä»ová karta. Podnikatelia sú èoraz viac ochotní pou¾íva» súèasnú novú mo¾nos». Registraèné registraèné pokladne umo¾òujú prijímanie potvrdenia na pamä»ovej karte v procese, keï sú zo zoznamu efektívnej¹ie batérie. Keï dôjde k vybitiu elektrickej energie, umo¾ní vám tlaèi» oveµa väè¹ie mno¾stvo potvrdení, ne¾ staré modely. Pred vlastníkom firmy mô¾e kúpi» fi¹kálnu pokladnicu, mal by premý¹µa» o príslu¹enstvo, s ktorým bude chcie» zviaza» ju. Nie pokladnica ponúka mo¾nos» pripojenia èítaèky kódu, poèítaèa alebo váhového dôkazu. Dôle¾itým kritériom je poèet potvrdení, ktoré má jedlo vytlaèi» ka¾dý deò. Registraèné pokladne sú rozdelené av zmysle poètu kódov, ktoré doká¾u zapamäta». Výber registraènej pokladnice sa preto musí prispôsobi» aj veµkosti výrobku alebo slu¾ieb, ako aj prvým zákazníkom.