Odstraoovanie mokreho prachu

Systém odsávania prachu sa pou¾íva v priemysle vrátane kovoobrábanie, drevospracujúci, energetický, potravinársky a farmaceutický priemysel aj v oblastiach, kde je potrebné nalieva» sypké materiály. Pohyblivé èastice s veµmi jemnou veµkos»ou predstavujú pre in¹titúciu hrozbu aj pre µudské zdravie (na ich strane vytvárajú toxické úèinky, a preto sú dobré systémy na odsávanie prachu dôle¾itou zlo¾kou vnútri podniku, preto¾e prispievajú k udr¾aniu úèinnosti prostredníctvom ochrany zdravia, ochrany médií a zvy¹ovania bezpeènosti práce.

Systém zhroma¾ïovania prachu by mal by» umiestnený blízko zdroja zneèistenia. Samonosné ramená, stierky, odsávaèe, priemyselné vysávaèe by nemali zaobchádza» iba s prachom vytvoreným poèas priemyselných procesov a zabráni» ich prenosu a opätovnému zdvíhaniu.

Prvky systému zberu prachu:

1. cyklón - typ zariadenia, pri ktorom plyn z pevných èastí prichádza k èisteniu v dôsledku odstredivej sily (pohyb víriaceho vzduchu v separátore spôsobuje trenie èastíc proti stenám zariadenia, strata kinetickej energie v dôsledku podriadenia gravitaènému zákonu,

2. filtre - umiestnené vo veku so ¹peciálnou nerezovou filtraènou vlo¾kou, vybavené plánom na úpravu stlaèeného vzduchu in¹talovaným vo dverách a ventilátorom, sú viditeµné filtre s vreckami alebo filtraènými vreckami.

Veµmi dôle¾itou vecou v plánoch na odpra¹tenie je ich tesnos» - akákoµvek medzera v eróznom efekte bude zväè¹ená, povedie k úniku do kon¹trukcie a nebezpeèenstva. Ïal¹ím prvkom, ktorý je dôle¾itý pri kon¹trukcii, je trvanlivos» materiálov, z ktorých sa dodávajú. Tuhé èastice, ktoré sa otáèajú proti boèným povrchom, vytvárajú obrus. Zariadenia na odsávanie prachu nemô¾u vytvára» a generova» elektrostatické náboje. Ohrozuje to zaèiatok.