Okna prekladaea 8

®e chcete, aby karta va¹ej èinnosti bola spoµahlivo prelo¾ená, prekladali nielen lekári, ale aj súdni prekladatelia.

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekárske preklady?©pecializovaný prekladateµ je úloha, ktorá je odborníkom na ka¾dodennej báze, veµmi èasto pou¾íva úzku ¹pecializáciu. Anglický jazyk je do znaènej miery známy - v skupine prípadov absolvovala stá¾ v zahranièí. ©peciálne frázy, ktoré sú uvedené v texte, sú pre neho fráz, ktoré pou¾íva denne. Najmä preto, ¾e µudia, ktorí vykonávajú preklady, sú µudia, ktorí chcú pracova» nepretr¾ite a èasto pou¾ívajú zahranièné publikácie na to, aby sa dozvedeli o zmenách, ktoré sa objavili na Západe, ale to platí aj pre urèitý kontakt s jazykom. Pomoc takého tlmoèníka je zárukou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèenia toho, aby text bol z hµadiska obsahu krátky.Koneène overí správnos» textu a po preklade od lekára ho tie¾ preèíta èestný prekladateµ, ktorý má filologické vzdelanie a potvrdenie lekárskej slovnej zásoby. Zmieròuje text a rozvíja mo¾né jazykové chyby.

https://nonacn.eu/sk/

Preèo je správny preklad tak dôle¾itý?Lekárske preklady sú zárukou dokumentu, ktorý bude zrejmé lekárovi alebo pois»ovateµovi. Tento typ prekladu, ktorý sa hodí, ak história vada je v cudzom jazyku, výsledky skú¹ok, nemocenské, názorom lekára, história lieèby - a v¹etky materiály potrebné ku kúpe rozhodnutie o stupni invalidity - je prekladom komplexné a museli parokrotnego skontrolova» dokument, preto¾e najmen¹í mô¾e spôsobi» chybu lekárovi a potom pravdepodobne spôsobí preká¾ku poèas procesu lieèby / kompenzácie.Stojí za investovanie do certifikovaných prekladov.