Opeuovanie vo vzduchu

Deò po dni, tak aj vo vnútri, ako aj na pracovisku, sme pokrytý bohatými vonkaj¹ími látkami, ktoré majú nápad pre na¹e jedlo a formu. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos» a celok, musíme vytvori» aj s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale pra¹ný, samozrejme. Pred prachom v prachu máme mo¾nos» pokraèova» v pou¾ívaní hier s filtrovanými filtrami, hoci v obsahu sú èasto aj iné nebezpeèenstvá, ktoré sa èasto nedajú µahko rozpozna». Obzvlá¹» jedovaté látky na ne dodr¾iavajú. Odhali», nesmie by» typicky iba zariadenia, ako sú tvar toxické plynového senzoru, ktorý zachytáva obsah ¹kodlivých zlo¾iek a nahlási» svoju prítomnos» tak, ¾e upozoròuje na nebezpeèenstvo. Bohu¾iaµ, je nebezpeèenstvo potom je silne nebezpeèné, vzhµadom k tomu, ¾e niektoré plyny ako dôkaz oxidu uhoµnatého sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo výsledkoch atmosfére v vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého hrozí nám navy¹e ïal¹ie látky odnajdywalne snímaèom, sulfid darovanie dôkaz, ¾e významná koncentrácia je malý a okam¾ite posiela prúdom. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako predchádzajúce nebezpeèných a èpavok - plynov, vyskytujúce sa vo vzduchu, ale v skutoènosti sa viac populárny v koncentráciách nebezpeèné pre náv¹tevníkov. Detektory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozónu a oxid sirièitý, ktorý plyn je väè¹í ako vzduch tie¾ plánuje tendenciu veµkej oblasti plniaceho obklopenej krajine - preèo práve v polohe sme vystavení usporiada» tieto prvky by mali by» senzory umiestnené v ideálnej polohe, aby bolo mo¾né cíti» a informujte nás o tom. V iných ¹kodlivých plynov, u ktorého mô¾e chráni» nás senzor je usadený v korozívnom chlóru a kyanovodíka, vysoko toxické a µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivé chlorovodíka. Ako to je, stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.