Opticky system monochromatickeho eierneho obracaea

Laboratórne mikroskopy (tie¾ nazývané optické mikroskopy sú mikroskopické misky, ktoré vyu¾ívajú svetlo prechádzajúce optickým systémom na vytvorenie zväè¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy sú zvyèajne zalo¾ené na súbore optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po tucet.

Kde sa pou¾ívajú mikroskopy?Moderné laboratórne mikroskopy sa pou¾ívajú v mnohých oblastiach vedy na vyhµadávanie veµmi malých predmetov. Profesionálne mikroskopy sa pou¾ívajú v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických a dermatologických testoch, v klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa okrem iného pou¾ívajú laboratórne mikroskopy. v ¹túdiu mikroorganizmov a myslenia bunkovej a tkanivovej morfológie. Vedecké disciplíny zodpovedné za tieto ¹túdie sú mikrobiológia, histológia a cytológia. Aj keï v oblasti chémie a fyziky sú mikroskopy u¾itoèné napríklad v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia ich vyu¾ívajú na analýzu stavby hornín.

Diet Duet

Priblí¾enie obrázkaTradièné laboratórne mikroskopy, ktoré vyu¾ívajú prirodzené alebo umelé svetlo v optickom dizajne (niekedy nazývané svetelné mikroskopy sú a sú pou¾ívané vo vzdelávaní ako pomocný vzdelávací nástroj poèas cvièení s presnými vedomos»ami. Skúmaný predmet je viditeµný samostatne v okulári alebo na obrazovke monitora vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálny fyzikálny limit zväè¹enia filmu v optických mikroskopoch je známy uhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktoré je kombinované s vlnovou då¾kou svetla, prièom zmena jasu obrazu zodpovedá presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie, hoci v moderných optických mikroskopoch mô¾e by» zväè¹enie viac ako tisíckrát.