Plodnos a neplodnos

Niekedy je mo¾né, ¾e príèiny problémov v prípade, ¾e chcem, sú neznáme a najèastej¹ia diagnostika neplodnosti existuje v tvare, aby sa urèilo, preèo sa nezaène hnoji». Nájdenie neplodnosti v man¾elskom páre sa mô¾e prejavi» iba prechodným stavom, ak sa v primeranom èase venuje správnej lieèbe. Je to najèastej¹ie lieèiteµné ochorenie.

Samozrejme, ak sú vývojové chyby pohlavných orgánov záva¾né, èi ide o ovariálnu hypopláziu alebo úplný nedostatok maternice, mô¾eme sa rozlúèi» s lieèbou neplodnosti. Toto je u¾ neplodnos» a tento tvar je sotva ireverzibilný. Treba ma» na pamäti, ¾e ka¾dá prekonaná choroba alebo infekcia má re¹pekt na mo¾nos» otehotnenia. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôle¾ité, aby diagnostika bola zodpovedná. Akýkoµvek zápal, myomy, cysty alebo infekcie by sa mali vylúèi». Zdravotný stav potenciálnych rodièov musí existova» v zmluve. Nebudeme dosiahnu» niè, ak nieèo ukryjeme od ná¹ho partnera alebo lekára. Tak¾e ak lekár nerozpoznal ¾iadnu vá¾nu chorobu u man¾elov, je to dobrá ¹anca, ¾e lieèba bude úspe¹ná. Nezanedbateµným prvkom je psychika ¾eny. Ak podvedome nie je pripravený prevzia» úlohu matky, orgán sa prispôsobí svojim oèakávaniam. Mnohé ¾eny si dokonca ani neuvedomujú poslednú my¹lienku, ale to sú fakty potvrdené vedeckým výskumom. A ¾eny, ktoré u¾ za¾ili poèetné sklamanie, rýchlo strácajú nádej, èo bráni ïal¹ej lieèbe tým, ¾e stratila motiváciu. Ak diagnóza neplodnosti uká¾e, ¾e ¾eny majú obdobia ovulácie, dokonca bez lieèby, osoba je schopná získa» mo¾nos» otehotnenia. Ak sa na¹la príèina neplodnosti, nemali by sme sa vzda» nádeje, preto¾e lieèba mô¾e poskytnú» ¾iaduci potomok, ale neskôr. Hoci chcete zvý¹i» na¹e ¹ance, musíte dodr¾iava» odporúèania lekárov. Boj proti neplodnosti èasto oznamuje, ¾e je slobodný, preto èlovek musí by» trpezlivý.