Pohlavne organy v plodoch

Vaginálna biocenóza je diagnostický test, ktorý vám umo¾ní posúdi» vaginálnu èistotu, biológiu, flóru a ¹kvrny. Biocenózy sú mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú vo vaginálnom epiteli, ktoré spôsobujú, ¾e reprodukèné orgány ¾ien dobre fungujú. Najdôle¾itej¹ie je udr¾iava» správnu biocenózu a vplyv na òu sú chirurgické postupy, nedodr¾iavanie hygieny, hormonálne hladiny, nekontrolované pou¾ívanie antibiotík a sexuálnych návykov.

Vaginálna biocenóza spoèíva v získaní tampónu z otvoru na konci vy¹etrenia sekrécie. Je dôle¾ité pozorova», aké typy mikroorganizmov sa vyskytujú v genitálnom trakte a èi patogény alebo zápaly sa nestali náhodou. Biocenózu mo¾no pravdepodobne urobi» bez lekárskeho odporúèania. ®ena by mala spôsobi» tento typ vy¹etrenia, najmä ak má príznaky zápalu, èo vedie k svrbeniu vagíny a vulvy, vaginálneho výtoku a zápalu moèových ciest. Takáto stratégia mô¾e úspe¹ne kontrolova» priebeh vaginitídy. Nesmiete pou¾íva» ¾iadne vaginálne lieky ani pou¾íva» antibiotiká v akejkoµvek forme niekoµko hodín pred otázkou. Pohlavný styk by sa tie¾ mal preru¹i» dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z mo¾ností plodnosti je tie¾ dôvodom, preèo nemô¾ete pristupova» k biocenózam. Pokiaµ ide o jednu ¹túdiu, vaginálna biocenóza je vykonávaná gynekológom na gynekologickom stolíku. Tampóny, tampóny alebo moèové cesty sa získajú tenkým drôtom alebo tampónom. Test je bezbolestný, zatiaµ èo pri zápale máte pocit nepríjemného pocitu. Na¹»astie to netrvá dlho, preto¾e len pár sekúnd. Drôt s vaginálnou sekréciou sa pod mikroskopom spýta presne v objekte detekcie mo¾ných patologických mikroorganizmov. Bohu¾iaµ, existuje invazívne vy¹etrenie, tak¾e sa mô¾ete obliec» a vráti» sa k svojim vlastným prirodzeným povinnostiam. Správny výsledok, ktorý v¹etci oèakávali, by mal ukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak existujú jednotlivé baktérie a bielych krviniek, poskytujeme u¾ dodatoènú fázu. Zo série v tre»om stupni dosahuje malé mno¾stvo patologických mikroorganizmov malý vývoj bakteriálnej flóry. V ¹tvrtej èasti v¹ak existujú huby alebo trichomony.