Pokladnica lta chyba 30

Povinnosti pripadajúce na dr¾iteµa pokladnice nezahàòajú iba prácu spojenú s ich nákupom a daòovou úpravou. Naopak, oni sú primárne zaujímajú o ka¾dom z budúcich období, v ktorom máme z pokladne. Èo teda dr¾í blízke ciele?

Èo znamená daòové právo v dosahu a vyu¾ívaní registraèných pokladníc?

1. Príjmy, príjmy.

Prvou otázkou je vystavenie potvrdení. Pravdepodobne ste poèuli o krokoch, ktoré by zákazníkom mohli získa» inkasá od predajcov. Akákoµvek takáto práca? Príjem je symbolom, ¾e daò, ktorá je dl¾ná daòovému úradu, bola zahrnutá do výpisu predajcu. ®iadny príjem, mô¾e by» vytvorený zo skutoènosti, ¾e táto daò nebola zahrnutá. Preto máme tu postavi» s nápravou, napríklad daòovú a konkurenènú nespravodlivos».

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná fi¹kálna správa je dodatoènou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ povinný. No, po vykonaní ka¾dého dòa (ale aj pred uskutoènením obchodu na ïal¹í deò je podnikateµ zodpovedný za prípravu správy. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu primeranému jeho registrovanému sídlu. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je potrebná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade dennej správy je potrebné pripravi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme vzali do úvahy hodnotu celej dane, ktorú musíme poskytnú» za celý mesiac. Ako by sme mali pripravi» túto správu? V tomto zmysle je situácia pomerne jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa, musí by» pripravená do posledného dòa v mesiaci, ktorý má záujem.

4. Pokladnica.

Vyu¾ívanie výhod registraènej pokladnice sa tie¾ zaväzuje zapísa» zápisy do registra pokladnice. Je dôle¾ité, aby boli tieto záznamy, aj v prípade v¹etkých kníh, chránené v poli v normálnej blízkosti pokladníc. Samozrejme, tieto údaje sa budú klás» pri vykonávaní daòového auditu vykonaného v podniku podnikateµom daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Av¹ak ich ochrana, sme si istí, ¾e sme v¹etci legálni. Sme schopní to dokáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vykonávaných daòovým úradom.