Pokladnice a platobne karty

Dokonca viac domácnosti sa kvalifikuje na nákup profesionálneho krájaèa. V súèasnosti existuje nielen komfort, ale aj ziskovos» vyplývajúca z pou¾itia tohto typu zariadenia.

Rýchlej¹ie raòajkyKuchynský krájaè je súèas»ou práce súvisiacej s prípravou jedál, ktorá je u¾itoènej¹ia a bli¾¹ia. Väè¹ina z nás nechce pripravi» druhú raòajku na èítanie. Nemáme ráno èas, tak¾e preferujeme pripravi» hotové sendvièe. Krájaè nám umo¾òuje u¹etri» hodiny a pripravi» raòajky oveµa jednoduch¹ie a efektívnej¹ie. A¾ do posledného bude, ¾e jedlo, ktoré sme pripravili, je pevné a èerstvé. Krájaè na mäso nám pomô¾e rýchlo pripravi» najnebezpeènej¹ie mäsové jedlá. S nielen tvrdou kos»ou, na ktorej bude neskôr dôle¾ité vari» dobrú a zdravú polievku, ale nakrájame na ¹kvrny akejkoµvek hrúbky aj na najtvrd¹ie kusy mäsa. Ka¾dý, kto kedy pripravil zlo¾itej¹ie jedlá vie, koµko chce od dobrého rezu mäsa. Pou¾itie starých tupých no¾ov znamená, ¾e pri rezaní po¹kodíme èokoµvek, èo bude neskutoèné a zázvor neskôr. Dobré, ¹»avnaté mäso musí by» nakrájané rýchlo a presne. Vïaka tomu neztratíte drahé ¹»avy a zachováte si chu» a odolnos».

Lacnej¹í výstupExistuje veµa rôznych súprav no¾ov dostupných na trhu. Ak sa rozhodneme by» majstrom domácej kuchyne, budeme po¾adova»: sekací nô¾, ry¾ový nô¾, mäso, syr, nô¾ skonèený loptou na rezanie chleba a silné výrobky. V¹etky tieto no¾e nahradia krájaè, èo nám prinesie významné úspory. Staèí, ak nahradíme pou¾ité no¾e raz a kedykoµvek. Nakoniec je to aktuálne lacné a veµmi u¾itoèné rie¹enie.

Pomocou krájaèky nakrájajte ka¾dé jedlo na náplasti bez ohµadu na to, èi ide o to isté mrazené mäso, kosti alebo tvrdý chlieb. Túto chvíµu urobíme rýchlo a hygienicky. Krájaèe sa vyrábajú z dôvodu urèitých kovových zliatin, ktoré kupujú na dôkladné èistenie a prípadnú dekontamináciu. Tradièné rezacie dosky - bez ohµadu na to, èi sú vyrobené z plastu alebo dreva - sú zamerané na mnohé mikroorganizmy. Ich dôkladné èistenie a èistenie nie je mo¾né.