Pokladniene slu by

Ako hovorí príslovie "to, èo svet je zvyk". Nesna¾te sa s tým nesúhlasi», najmä sledovaním vianoèných tradícií na výnimoèných miestach v Európe. Ako sa dostaneme do Ameriky, do krajiny, ktorá je netrpezlivo vyhµadávaná emigrantmi z W³asny? Po prvé, Spojené ¹táty sú konglomeráciou kultúr z celej Európy. Aj keï v súèasnosti je táto doba u¾ úplne komercializovaná a slávnostná nálada a energia trávenia èasu s drahými èasmi otvára predvánoèní prípravy. Preto¾e v Spojených ¹tátoch amerických by nebolo mo¾né prezentova» krásne balené darèeky pod farebným, vysokým stromom bez vrchu.Predvianoèné obdobie sa vytvára v Amerike po vïakyvzdania (klesá na najvy¹¹í ¹tvrtok v novembri, alebo v tzv. Èiernom piatok, kedy obchodníci pred vianoènými predajmi zaèínajú. V tento deò mô¾u by» vtáky vtiahnuté zo ¹peciálnych promo akcií. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e výrobky sa predávajú v rastlinách takmer bez polovice v póroch od 3:00 do 12:00. Vianoèný stromèek a dostane sa skoro, je to módne kúpi» a ozdobi» ho u¾ na èiernom piatku. Rovnako ako v Poµsku, Amerièania majú aj vianoèný stromèek pre hlavnú výzdobu, a tie¾ myslia na figúrky farebných hviezd, snehuliakov, Santa Klausov, a mnoho, mnoho nových. Je tie¾ tradièné, aby voòavé svieèky na stôl, zavesi» farebné vence na dvere, pozastavi» imelo pod stropom.Ako sme písali rýchlo, darèeky sú v Amerike mimoriadne dôle¾ité. Na druhej strane, nielen¾e sa vzdávate svojej rodiny a mu¾ov, ale aj svojich susedov, spolupracovníkov a okoloidúcich, aby ka¾dý mohol cíti» kúzlo súvisiacich sviatkov. Mimoriadne jednoduché a oceòované údajmi sú písacie skrinky ruène vyrobených cookies. A deti dostávajú darèeky od Santa Clausa, ktorý prichádza do èarovných saní vyu¾ívaných sobmi, zanecháva men¹ie darèeky v pono¾kách visiacich nad krbom a tie väè¹ie pod vianoèným stromèekom, jedí pripravený koláè a dú¹ok mlieka a potom pokraèuje cez noc z 24 na 25 Decembra nav¹tívi» v¹etky domy.Skvelé v samotných tvaroch sú veµmi krátke. Kým my tie¾ oslavujeme so skupinou 25. a 26. decembra, pre Amerièanov sa u¾ predpokladá ïal¹í tý¾deò práce. A presne, zaènú prípravy na veµké oslavy budúceho roka a Silvestra.