Pokladoa ako

My daòoví poplatníci, s registraènou pokladòou, sa náhodne stretávajú na takmer ka¾dom kroku. Alebo tak v taxíkoch, alebo prítomných v potravinárskych podnikoch, alebo tak v kinách, alebo tak v rýchlych hypermarketoch alebo v tých, ktoré poskytujú rôzne men¹ie slu¾by. Je mo¾né ho vymeni» nekoneèným spôsobom. Povedzme tie¾, ¾e keï nieèo kupujeme online, keï dostaneme balík - okrem samotného produktu, mali by sme dosta» aj potvrdenie.

Postará sa o to skutoènos», ¾e daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú predaj na situáciu fyzických osôb (ktorí neprevádzkujú podnikateµskú èinnos» a poµnohospodári s pau¹álnou sadzbou, majú vo svetle zákona povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchodovanie s pomocou registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e sa to deje v súèasnosti.

Èo máme robi» ako podnikateµ, keï pokladnica prestane fungova», keï sa nahnevá? Tak¾e v chuti právo na správny èas ... Alebo sme mo¾nos», ¾e nebudeme nútení - zo zrejmých dôvodov - strati» predaj?

Venujeme veµkú pozornos» rezervnej pokladnici. Vo formulároch, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník prevzia» z rezervnej rezervy. Samozrejme, ak ho má. Nepochybne, zo správneho uhla pohµadu, podnikatelia nie sú povinní osta» nadbytoènými pokladnicami. V¾dy sú potrebné najmä vo veµkých a silných obchodoch. Vo výnimoèných prípadoch - so stabilitou je zhor¹enie hlavnej banky - chce pokraèova» v predaji, je isté, ¾e jedinou rozumnou mo¾nos»ou je zachova» rezervnú pokladnicu. Mimochodom: mô¾ete o tom samozrejme èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne niè príjemné. Je dobré, ¾e situáciu mô¾eme zachráni» pou¾itím rezervnej pokladnice. Nezabúdajme, ¾e v okamihu, keï daòovník pokraèuje v evidencii predaja s dobrou registraènou pokladnicou na ïal¹iu, mal by o tejto skutoènosti u¾ informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» dokumenty ako: údaje o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene po¹kodeného náhradného vybavenia. Spätne: je dôle¾ité, aby sa rezervné peniaze dostali tam, kde konèí predaj.