Policia nebezpeenych zon

Najskôr sa dá nájs» iba v obsahu výbu¹niny, t.j. obsahujúcom plyny, výpary alebo prach. A ¾ije s normou v chemických bodoch, nádr¾e, rafinérie, elektrárne, lakovne, chemické závody, cementárne a veµa rôznych, kde sú prá¹ky alebo prá¹kové výrobky.

Preto¾e v mnohých krajinách Európskej únie u¾ mnoho rokov boli bezpeènostné predpisy znaène rozdelené, boli tie¾ veµkou bariérou pri výmene tovaru, bolo rozhodnuté ich zosúladenie a umiestòovanie zariadení, ktoré idú do ohrozených pásiem, na takzvané. Oznaèenia ATEX.

Money Amulet

Tak¾e aké sú znaèky ATEX?Podµa tohto pojmu existujú podrobné po¾iadavky, údaje v právnom akte Európskej únie, ktoré musia robi» v¹etky výrobky urèené na podávanie v blízkosti potenciálne výbu¹nej atmosféry. Po¾iadavky, ktoré tieto princípy chápu nemô¾u by» organizované interne v jednotlivých èlenských ¹tátoch EÚ, nemô¾u by» ani nezluèiteµné s pravidlami EÚ a nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.V¹etky zariadenia urèené pre robota v potenciálne výbu¹nom prostredí musia ma» dobré oznaèenie vzhµadom na vzorec zavedený smernicou. Tieto znaèky spôsobujú sériu symbolov, ktoré definujú rôzne povinné parametre pre tieto nástroje. A samozrejme:Umiestnením znaèky CE na výrobok výrobca prehlasuje, ¾e tento výrobok nie je v súlade so smernicou.Priestory, v ktorých existuje riziko výbuchu, boli rozdelené na oblasti ohrozenia. Oznaèenie nebezpeènej zóny informuje o spôsobe ohrozenia a jeho veµkosti:- zóna plynov, kvapalín a ich pár bola oznaèená písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelili do dvoch skupín:- rodina A to je dátové zariadenia pre funkcie v baniach,- skupina II sú nástroje urèené na prácu na priestore v bytoch ohrozených výbuchom plynov, kvapalín alebo prachu.Ïal¹ia klasifikácia urèuje stupeò tesnosti puzdra nástroja a sily pre pádu.Na zadnej strane je ¹peciálna teplotná trieda, èo znamená maximálnu teplotu povrchu, na ktorom mô¾e zariadenie be¾a».Ktoré sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných záujmoch,- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov v umení,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.