Potomkovia maskuju film

Zvyèajne ka¾dé man¾elstvo zaèína sníva» o roz¹írení vz»ahu dvoch mu¾ov s novým rodinným príslu¹níkom. Ak úsilie po dlh¹iu dobu neprinesie ¾iadne po¾adované úèinky, mali by ste zaèa» hµada» príèiny problému. Èím skôr zaèneme lieèbu neplodnosti, tým výraznej¹í máme príle¾itos» èaka» na ¾iadané potomstvo.

Neplodnos» je choroba, ktorá mô¾e by» vylieèená, a preto nie sme odsúdení na spä». Je známe, ¾e najdôle¾itej¹ím obdobím, keï ¾ena príde k hnojeniu, je èas plodných dní. Ale pre mnohé ¾eny je tento bod veµký, aby sa rozpoznal. Problém sa zhor¹uje, keï ideme pracova» s niekoµkými men¹truaènými obdobiami. Potom je pre èloveka »a¾ké posúdi», kedy nastala ovulácia. Preto je potrebné ís» na gynekológa tak µahko. Vedie rozhovor s pacientom a poskytne radu. Lieèba neplodnosti zaèína sériou základných testov, vrátane ultrazvuku vajcovodov. Priechodnos» vajíèkovodov je rozhodujúca. V¹etky oklúzie spôsobujú zápal, to sú baktérie a choroby. Úroveò vajíèkovodov má väè¹í vplyv na operácie, potraty alebo ektopické tehotenstvá. Taktie¾ intrauterinné antikoncepèné zariadenie je dôle¾ité. Dôvodom neplodnosti je pravdepodobne ¾ivá a naru¹ená hormonálna ekonomika. Úroveò niektorého z hormónov pravdepodobne ¾ije abnormálne, èo blokuje ovuláciu. Tie¾ ochorenia, ktoré pacient trpí, sú vysoko cenené. Najèastej¹ie ide o ochorenia ¹títnej ¾µazy, významnú nadváhu, syndróm polycystických vajeèníkov, obmedzujúci chudnutie alebo dlhotrvajúci stres. U mu¾ov je skupina spermií v prvom rade úèinná. Skontrolujte, èi spermie majú správnu postavu a aktivitu a èi je ich obsah u¾itoèný. Poèas infekcie mohlo dôjs» k po¹kodeniu vajíèok alebo semenníkov, èo mô¾e spôsobi» »a¾ké dozrievanie spermií alebo dokonca ich nedostatok. Lieèba spoèíva v lieèbe v¹etkých cýst, myómov alebo kàèových ¾íl. Je potrebné skontrolova» prípadné chyby pri kon¹trukcii reprodukèných orgánov. Bohu¾iaµ, existujú prípady, keï príèiny neplodnosti nie sú známe. Jedinou mo¾nos»ou pre páru, ktorý ho má, je zabezpeèi» umelú insemináciu.