Pracova pre tlmoenika var avy

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a zároveò zodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí da» obom stranám zmysel výrazu nápoja v ¹týle druhého. Preto nie je toµko opakova» slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu a preto je oveµa väè¹í. Takéto ¹koly majú obrovskú pozíciu v komunikácii aj v porozumení, ako aj v ich poruchách.

Jedným zo spôsobov prekladu je po sebe nasledujúci výklad. Aké sú aj preklady, èo veria v ich ¹pecifickos»? No, keï jedna z hláv hovorí, prekladateµ poèúva èas» tejto otázky. Potom si mô¾e vzia» poznámky a mô¾e si len zapamäta», èo chce hovori». Ak tento robí konkrétny prvok jeho prejavu, potom úlohou prekladateµa je zopakova» jeho úèel a princíp. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nevy¾aduje to isté, aby ¾ilo dôsledné opakovanie. Musím by» prítomný pri prenose zmyslu, obsahu a miesta vyjadrenia. Po opakovaní reèník rozvíja svoj prejav a opä» ho dáva základným skupinám. A tak v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do prejavu alebo odpovedí partnera, ktorý stále vedie v blízkom jazyku a jeho hodnotenie sa prekladá a hovorí dôle¾itej osobe.

Tento spôsob prekladu má svoje vlastné rozhodnutia a nevýhody. Hodnota pravdepodobne pretrváva. Fragmenty výrazu, ale teraz tieto zlo¾ky mô¾u rozbi» urèitú pozornos» a zamera» sa na pripomienky. Prelo¾ením èasti èlánku sa mô¾ete µahko odvies» od seba, zabudnú» na nieèo alebo jednoducho vyrazi» z rytmu. V¹etko v¹ak vidí v¹etko a komunikácia sa zachová.