Pracu pre holandskeho prekladateua

Práca prekladateµa patrí do pomerne nároèných profesií. V prvom rade si vy¾aduje vynikajúce jazykové vzdelávanie, ako aj mnohé súvislosti, ktoré vyplývajú z jeho kultúry a histórie. By» schopný, preto, filológie dodr¾iava» niektoré z najviac vá¾ených ¹tudijných odborov v humanitných vedách, aj keï v skutoènosti tie¾ vy¾adujú prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» my¹lienku, ktorá sa zrodila v hornej èasti odosielateµa, èo najpresnej¹ie pomocou slov iného ¹týlu. Èo sú prekladatelia na dennej báze?

Písomné a ústne preklady

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï samostatne, alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva medzi klientmi a prekladateµmi. Dvomi dôle¾itými kritériami, cez ktoré sa vykonáva rozdelenie prekladov, sú písomné a ústne preklady. Dôle¾ité sú urèite èastej¹ie a musia by» veµmi precízne spracované prekladateµom. V prípade èlánkov osobitnej povahy, ako sú vysoko ¹pecializované dokumenty, musí ma» prekladateµ primeranú úroveò slov z urèitého odvetvia. Tento typ prekladateµa musí by» daným odvetvím, aby mohol preklada» texty z konkrétnej oblasti. Medzi najdostupnej¹ie ¹pecializácie patria ¹pecializácie z oblasti financií, ekonómie a IT.

Zmena interpretácie je druh výzvy, nie pre prekladateµa. Po prvé, tento typ prekladu vy¾aduje silu pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» hovori» a poèúva» súèasne. Vzhµadom na preká¾ku týchto aktivít, rozhodujúc sa o ústnom preklade v Krakove, stojí za to vybavi» osobu s veµkými kompetenciami alebo spoloènos» zaoberajúcu sa konkrétnou hodnotou predaja prekladov.