Preklad do zamestnania

Profesor prekladateµa nedávno získal pozície. To nie je prekvapujúce vzhµadom na rozvoj nadnárodných korporácií, ktoré vznikajú na súèasných trhoch. Tento ekonomický rozvoj vytvára dopyt po odborníkoch zaoberajúcich sa prekladom textov.

Na rozdiel od vystúpení nestaèí v¹eobecné jazykové znalosti. Prijatie technického, lekárskeho alebo právneho vzdelávania by malo ma» aj vysoké informácie z konkrétnej oblasti. Okrem toho prekladateµ, ktorý pou¾íva písané texty, chce ma» málo dôle¾ité vlastnosti, ako je trpezlivos», presnos» a umenie analytického myslenia. Preto prekladatelia - aj v jazykových ¹túdiách - absolvujú sériu ¹kolení.

Jednou z odborných foriem prekladu sú právne preklady. Niekedy je prekladateµ potrebný v súvislosti s vypoèutiami. To v¹ak - èasto - musí by» tie¾ overené súdnym prekladateµom. Odborníci pracujúci na obchodných dokumentoch, aj keï nemusia pou¾íva» takýto certifikát, musia nevyhnutne èíta» problémy, ktoré ovplyvòujú zdrojový jazyk do cieµového jazyka.

Technické preklady sú rovnako zlo¾ité a zlo¾ité ako technické preklady. Preklad výsledkov výskumu, lekárskych odporúèaní, názorov profesorov medicíny alebo opisov ochorenia si vy¾aduje znalos» lekárskych pojmov v pôvodnom a cieµovom jazyku. V prejednávanej veci má význam presnos». Nesprávny preklad v¹ak mô¾e ma» veµké následky.

Vy¹¹ie uvedené modely sú len èas»ou práce prekladateµa. Preklady poézie, prózy, softvéru alebo ekonomických prekladov sú po tom v¹etkom. Samozrejme, tak ako v zahranièných oblastiach, aj tu je nevyhnutné pozna» ¹pecifickos» ekonomického jazyka a úvod do odborných slovníkov.

Práca prekladateµa je nároèná práca. Odborníci v tejto oblasti zdôrazòujú, ¾e okrem dokonalého poznania zdrojového jazyka musíte ukáza» mno¾stvo funkcií potrebných v tejto profesii. Je to dokonca záväzok, spoµahlivos» alebo presnos». Prida» a schopnos» myslie» logicky - najmä - v po sebe nasledujúcich prekladoch. V poslednom riadku, ¾ivý reèník hovorí obsah celého reèi. V tomto období prekladateµ zaznamenáva najdôle¾itej¹ie prvky textu, prièom ich kombinuje len vtedy, keï hovorca konèí, a zaène preklada» zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka.