Preventivne vy etrenia a periodicke vy etrenia

Základný preventívny vedecký výskum by sa mal vykonáva» raz roène bez ohµadu na vek. Kvalifikuje sa na ich morfológiu a krvný test. Stojí za to a preskúma» hladinu cholesterolu v prírode a cukru. Tieto ¹túdie spôsobujú veµa vedomostí o zdravotnom stave a pomáhajú vèas odhali» choroby. Mali by pracova» pravidelne bez ohµadu na úroveò zdravia a celkový stav tela.Základné údaje o analytickom výskumeAnalytické vyhµadávania by sa mali vykona» na prázdny ¾alúdok. V predchádzajúci deò by mala by» veèera najes» najneskôr o 18.00 hod. Príli¹ ¹iroké a neskoré jedlo zvý¹i hladinu cholesterolu a glukózy. Morfológia je biochemická analýza krvi. Jeho práca je zisti», èi zlo¾enie krvi je vhodné a by» v tele, neob»a¾uje zápal (to je uvedené v indexe OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v prírode sa volá na poslednú, iba vzorku, ktorá je objednaná v morfológii. Správny výsledok sa zastaví pri mo¾nostiach 70-00 mg / dl.Po dokonèení 40. roèníka veku je èasto aj pravidelným lipidogramom. Z toho sa mô¾ete dozvedie» o celkovej hladine cholesterolu v prírode aj o HDL a LDL, tj silný a nízky cholesterol. Teraz je LDL (zlý cholesterol najsilnej¹í a ohrozuje nástup aterosklerózy. Lipidogram tie¾ informuje o stave triglyceridov, t.j. tukov, ktoré sú veµmi zlé pre cirkuláciu pracovníka (v zmluve, ich kon¹trukcia je ni¾¹ia ako 150 mg / dl.Test moèu

https://tit-am.eu/sk/ TitaniumTitanium - Zvý¹te vá¹ penis a zlep¹i» sexuálnu kvalitu!

Ka¾dý rok stojí za to skontrolova» moè, èo ide kontrolova» oblièky a v¹etko v moèovom systéme. Je potrebné prekona» röntgenové (pµúca pµúc v zmysle detekcie mo¾nej tuberkulózy, ktorá sa navy¹e stáva veµmi nároènou. Je to drahé pred abdominálnym ultrazvukom, èo umo¾òuje okrem iného posúdi», stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, dvanástnika a pankreasu.