Program riadenia stavebnych spoloenosti

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému Windows a spoµahlivý poèítaè. Dokonca aj príle¾itosti, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, sedenie v cloude a vytvorenie okna prehliadaèa v okne, nebude spåòa» 512 MB operaènej pamäte.

Vo formách, keï sa podnikateµ nechce bráni» ako otrok nepretr¾itej aktualizácie elektronických zariadení, pomáha mu klasický program cdn. Ako mo¾no, ¾e na trhu funguje systém DOS, to predsa neznamená, ¾e jeho ponuka bola zachovaná pred 30 rokmi. Aplikácia je zostavená z troch základných prvkov: sklad a fakturácia, ktorá doká¾e zvládnu» aj veµký sklad, µudské zdroje, podporu politiky riadenia dobrých zdrojov a registrácie èasu vecí a finanèného a úètovníctva, ktoré slú¾ia ka¾dému stavu úètovníctva. Funguje bez problémov s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladòami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèenými potvrdeniami a fakturaènými zariadeniami SET. So svojou slu¾bou mô¾ete vykonáva» µubovoµný poèet skladov a uspokoji» prácu na základe definovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavovanie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. S pozornos»ou klasického cdn programu mô¾ete vyu¾i» rôzne diskontné schémy a cenníky individuálne pre v¹etkých svojich dodávateµov tak, aby pripravené dokumenty obsahovali správne ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je obzvlá¹» u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. Pou¾itie vratných kontajnerov na jeho obsluhu sa mô¾e pou¾i» na usadenie obalových balíkov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né vytlaèi» kultúry a èiarové kódy.Program má taktie¾ 45 000 pou¾ívateµov v plnom Poµsku. Ak z nejakého dôvodu sa jeho ¹ance prezentovali ako nedostatoèné, distribútor COMARCH zabezpeèuje aktualizáciu najnov¹ej verzie softvéru, a to a¾ do vý¹ky 40% zµavy. Samotný proces si klienta sotva v¹imne a v¹etko sa robí pomocou nástroja Comarch Assist.